ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์

วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(2500)
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(2530)
การทำงาน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
- หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2533)
- แม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2530)
- รองแม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2528)
กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี การทูต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท การทูต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-M.A. (International Relations) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์
- Ph.D. (Political Science) มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์
ประวัติการทำงาน
-ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
-ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
-ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราช
-รักษาการประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ส่งเสริมการเก๋ษตรและสหกรณ์การเกษตร, วิทยาการจัดการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ธีราวุฒิ คงปรีชา

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Cert. in Postal Management, British Post Office, London, UK
-Cert. in Postal Management, Asia-Pacific Postal Training Centre, Bangkok, Thailand
-Cert. in Human Resource Management, IMD, Switzerland
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2515-2528 กรมไปรษณีย์โทรเลข ตำแหน่งานที่สำคัญ
-วิทยากร กองฝึกอบรม
-หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
-หัวหน้าฝ่ายวางแผนไปรษณีย์
-หัวหน้าฝ่ายจัดระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในประเทศ
พ.ศ.2528-2537 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ตำแหน่งงานที่สำคัญ
-Personnel Relations Manager
-Training Manager
-Personnel Manager
พ.ศ.2537-ปัจจุบัน True (Telecom Asia) Corporation PCL ตำแหน่งงานที่สำคัญ
-Vice President – Human Resources
-Vice President – Human Resources and General Affairs
-First Vice President-Human Resources & Development
-Deputy Director, Head of Human Resources & Development
-Deputy Director, HR Policy, Strategy and Change Management
กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายปราโมทย์ โชติมงคล

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. กพ.รุ่นที่ 6 (หลักสูตร 1)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. กพ.รุ่นที่ 16 (หลักสูตร 2)
-ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 39)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
-ชั้นตรี ประจำแผนก สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
-ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทาลัย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ระดับ 10 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท คุรุศาสตร์ (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 พ.ศ2547-2548
ประวัติการทำงาน
-ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 (จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
-ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
-ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย)
-หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย)
-หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองบริการการศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย)
-เลขานุการโครงการเสริมศึกษา สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย)
-รองเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
-คณะทำงานจัดการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 60 ปี
-เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
-ปริญญาโท (การบริหารและวางแผนการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
-ปริญญาเอก (สาขาอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
-ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (ระดับ 10) สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ระดับ 10)
-รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร 10)