นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์
วันเดือนปีเกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2477
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในปี พ.ศ. 2503
- ปริญญาโท ด้านบริหารงานสาธารณสุข Diptoma Tropicat Public Health (D.T.P.H.) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2510
-ปริญญาเอก ด้านบริหารงานทางด้านประชากรศาสตร์ Doctor of Public Health (Dr. P.H.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2526
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2528
-ปริญญาคุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2545
การทำงาน
-นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
2504 เริ่มเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งแพทย์ตรี ตำบลเมืองพล จ.ขอนแก่น
2514 โอนไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบท ที่ 41 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2514 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2517 – 2520 เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 2 สมัย
2522 เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2522 เป็น หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติ ในด้านประชากรและ การวางแผนครอบครัว ประจำประเทศบังคลาเทศ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
2525 เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532 เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ การบริหารและการพัฒนาชนบท ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534 เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข
2535 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
2537 เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
2538 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2544 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2545 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2548 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ตามบทเฉพาะกาล ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548)
2548 - ปัจจุบัน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์
วันเดือนปีเกิด 29 สิงหาคม 2477
วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(2500)
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(2530)
การทำงาน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
- หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2533)
- แม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2530)
- รองแม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2528)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
วันเดือนปีเกิด 28 พฤศจิกายน 2480
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2504)
- Diplomate American Board of Pediatric U.S.A(2508)
-Diplomate American Sub-Board of Pediatric Cardiology U.S.A(2511)
การทำงาน
-
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2511)
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
- Vice Rector for Academic Affairs, Mahidol University (2526-2530)
- Vice President Heart Association of Thailand (2531-2535)
- Member and Secretary General of Committee on Training and Evaluation in Pediatric Cardiology, Thai Medical Council (2532)
- Chairman of Thai Board in Pediatric Cardiology (2536)
- President The Heart Association of Thailand(2537)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
วันเดือนปีเกิด 4 มิถุนายน 2496
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี พ.ศ. 2518 รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พ.ศ. 2522 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาเอก พ.ศ. 2548 Doctor of Organization and Transformation
การทำงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
วันเดือนปีเกิด 13 ตุลาคม 2490
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ()
- ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ (University of Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา
การทำงาน
-รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
ประวัติการทำงาน
- รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
- ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค(2543)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วันเดือนปีเกิด 1 มิถุนายน 2490
วุฒิการศึกษา
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2513)
-ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
-ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2517)
-ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2517)
การทำงาน
-
ประวัติการทำงาน
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2550)
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540)
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2538)
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี (2527)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
วันเดือนปีเกิด 27 พฤษภาคม 2495
วุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(2518 )
- Master of Engineering Asian Institute of Technology สาขา Agricultural System Engineering and Management (2520)
- Docteur Ingenieur Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse สาขา Processing of Vegetable Raw Materials ฝรั่งเศส (2525) ()
การทำงาน
-
ประวัติการทำงาน
- ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
- ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (254-2549)
- คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2539)
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2535-2538)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพงษ์ วนาภา
วันเดือนปีเกิด 26 กันยายน 2487
วุฒิการศึกษา
- (2509) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- (2513) M.B.A. in Finance, Michigan State University (ทุนรํฐบาลไทย หรือ ทุนก.พ.)
- (2515) Diploma in Industrial Development Programming
- (2517) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทำงาน
- เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประวัติการทำงาน
- (2509) เศรษฐกรตรี สำนักวิชาการและวางแผน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
- (2518-2523) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ. นครนิวยอร์ก และที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- (2528-2535) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ. กรุงโตเกียว ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโซล ประเทศเกาหลี
- (2535) ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สำนักนายกรัฐมนตรี
- (2536-2538 ) ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่๑ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สำนักนายกรัฐมนตรี
- (2539-2541) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนกรุงโตเกียว อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโซล ประเทศเกาหลี
- (2544 ) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
- (2545- 2547) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ระดับ11) สำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
วันเดือนปีเกิด 20 กรกฎาคม 2519
วุฒิการศึกษา
- ปี พ.ศ.2540 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี พ.ศ.2545 บริหารธุรกิจ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
- ปี พ.ศ.2548 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
การทำงาน
- ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อธิการบดี
ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
วันเดือนปีเกิด19 กันยายน พ.ศ.2484
วุฒิการศึกษา
- Ph.D.(Linguistics) University of Copenhagen, Denmark
การทำงาน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
2560 รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552-2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
2545-2550 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2533-2544 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
ผศ.ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
-Ph.D. (Architecture), The University of Auckland, New Zealand.
-M.Arch (Sustainability), The University of Auckland, New Zealand.
-B Arch (Architecture), Chulalongkorn University, ประเทศไทย.
การทำงาน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
-2534 : ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ไทย
-2524 : ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ไทย
-2520 : กศ.บ (คณิตศาสตร์ โทเทคโนโลยีทางการศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ไทย
การทำงาน
- คณะศึกษาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2533
- วว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2544
- อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา พ.ศ.2546
- MBA พ.ศ. 2549
การทำงาน
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
วันเดือนปีเกิด 28 ก.ย.2508
วุฒิการศึกษา
- สศ.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2532
- วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2536
- Ph.D. สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
- หัวหน้ากลุ่มสาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประวัติการทำงาน
-
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
รศ. ดร. วันดี ทาตระกูล
วันเดือนปีเกิด 2 มิถุนายน 2508
วุฒิการศึกษา
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531)
- วท. ม (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
- Dr.Sci. Agr.(Animal production) Georg-August University OF Goettingen, Germany (2543)
การทำงาน
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติการทำงาน

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานสภาอาจารย์
รศ. ดร. ศิริพงษ์ เปรมจิต
วันเดือนปีเกิด 2 ธันวาคม 2502
วุฒิการศึกษา
- วท.บ : ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2528)
- วท. ม : พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์) [ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ](2534)
-Ph. D : Wood Chemistry (Biotechnology) [ Ehime University ] (2537)
การทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
2556-2557 กรรมการสภาอาจารย์ ตำแหน่ง รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1
2553-2555 กรรมการสภาอาจารย์ ตำแหน่ง รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1
2550-2552 กรรมการสภาอาจารย์
กรรมการและเลขานุการสภา
รศ. ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
วันเดือนปีเกิด 25 พ.ย. 2500
วุฒิการศึกษา
-2526 : ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล)
- 2532 : ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
-2541 : Ph.D. (Education Administration)
การทำงาน
- รองอธิการบดี
ประวัติการทำงาน
-ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
-ประธานสภาอาจารย์