นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์
วันเดือนปีเกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2477
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในปี พ.ศ. 2503
- ปริญญาโท ด้านบริหารงานสาธารณสุข Diptoma Tropicat Public Health (D.T.P.H.) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2510
-ปริญญาเอก ด้านบริหารงานทางด้านประชากรศาสตร์ Doctor of Public Health (Dr. P.H.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2526
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2528
-ปริญญาคุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2545
การทำงาน
-นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
2504 เริ่มเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งแพทย์ตรี ตำบลเมืองพล จ.ขอนแก่น
2514 โอนไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบท ที่ 41 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2514 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2517 – 2520 เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 2 สมัย
2522 เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2522 เป็น หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติ ในด้านประชากรและ การวางแผนครอบครัว ประจำประเทศบังคลาเทศ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
2525 เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532 เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ การบริหารและการพัฒนาชนบท ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534 เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข
2535 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
2537 เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
2538 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2544 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2545 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2548 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ตามบทเฉพาะกาล ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548)
2548 - ปัจจุบัน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์
วันเดือนปีเกิด 29 สิงหาคม 2477
วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(2500)
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(2530)
การทำงาน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
- หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2533)
- แม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2530)
- รองแม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2528)
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสุมิตร สุภาดุลย์
วันเดือนปีเกิด 24 มีนาคม 2490
วุฒิการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2510 - 2513
- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปีการศึกษา 2514 เนติบัณฑิตไทย)
-• สถาบันป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.ร.อ) รุ่น 4010
- หลักสูตรการอบรมระบบไกล่เกลียประณีประนอมข้อพิพาทมหาวิทยาลัยคิวซ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรการอบรมระบบไกล่เกลียประณีประนอมข้อพิพาทมหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการอบรมระบบไกล่เกลียประณีประนอมข้อพิพาทมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การทำงาน
-ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2535
- รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ปี 2536 ถึงปี 2537
- รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ปี 2538
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ปี 2542
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2542 ถึงปี 2546
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา ปี 2547
- ประธานศาลอุทรณ์ภาค 1 ปี 2549
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ปี 2550 ถึงปี 2553
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทรณ์ ปี 2554 ถึงปี 2556
- ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปี 2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
วันเดือนปีเกิด 28 พฤศจิกายน 2480
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2504)
- Diplomate American Board of Pediatric U.S.A(2508)
-Diplomate American Sub-Board of Pediatric Cardiology U.S.A(2511)
การทำงาน
-
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2511)
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
- Vice Rector for Academic Affairs, Mahidol University (2526-2530)
- Vice President Heart Association of Thailand (2531-2535)
- Member and Secretary General of Committee on Training and Evaluation in Pediatric Cardiology, Thai Medical Council (2532)
- Chairman of Thai Board in Pediatric Cardiology (2536)
- President The Heart Association of Thailand(2537)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
วันเดือนปีเกิด 4 มิถุนายน 2496
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี พ.ศ. 2518 รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พ.ศ. 2522 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาเอก พ.ศ. 2548 Doctor of Organization and Transformation
การทำงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
วันเดือนปีเกิด 13 ตุลาคม 2490
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ()
- ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ (University of Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา
การทำงาน
-รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
ประวัติการทำงาน
- รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
- ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค(2543)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วันเดือนปีเกิด 1 มิถุนายน 2490
วุฒิการศึกษา
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2513)
-ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
-ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2517)
-ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2517)
การทำงาน
-
ประวัติการทำงาน
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2550)
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540)
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2538)
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี (2527)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
วันเดือนปีเกิด 27 พฤษภาคม 2495
วุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(2518 )
- Master of Engineering Asian Institute of Technology สาขา Agricultural System Engineering and Management (2520)
- Docteur Ingenieur Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse สาขา Processing of Vegetable Raw Materials ฝรั่งเศส (2525) ()
การทำงาน
-
ประวัติการทำงาน
- ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
- ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (254-2549)
- คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2539)
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2535-2538)
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
- สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ) ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การทำงาน
- ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
1) ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2) ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
3) รองประธาน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถํมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอฯกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
4) รองประธาน มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน ( องค์กรสาธารณประโยชน์)
5) รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

อธิการบดี
ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
วันเดือนปีเกิด19 กันยายน พ.ศ.2484
วุฒิการศึกษา
- Ph.D.(Linguistics) University of Copenhagen, Denmark
การทำงาน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
2560 รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552-2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
2545-2550 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2533-2544 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
-2534 : ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ไทย
-2524 : ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ไทย
-2520 : กศ.บ (คณิตศาสตร์ โทเทคโนโลยีทางการศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ไทย
การทำงาน
- คณะศึกษาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2533
- วว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2544
- อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา พ.ศ.2546
- MBA พ.ศ. 2549
การทำงาน
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
ผศ.ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
-Ph.D. (Architecture), The University of Auckland, New Zealand.
-M.Arch (Sustainability), The University of Auckland, New Zealand.
-B Arch (Architecture), Chulalongkorn University, ประเทศไทย.
การทำงาน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ประธานสภาอาจารย์
ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1991)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(1994)
-Doctor of Philosophy(Ph.D.) Medical Sciences Tokyo Medical and Dental University(2003)
การทำงาน
- อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประวัติการทำงาน
-
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
วันเดือนปีเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2515
วุฒิการศึกษา
- (ร.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
- (สค.ม) วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
- (ปร.ด.) ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
การทำงาน
- อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 2560-2561
- หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 2550-2553
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะสังคมศาสตร์ 2546-2549
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
วันเดือนปีเกิด 30 มกราคม 2513
วุฒิการศึกษา
- ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2534)
- นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)
- ปร.ด.การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2547)
การทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ประวัติการทำงาน
- ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร) 2557-ปัจจุบัน
- หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ 2552-2556
- ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) 2551-2556
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 2547-2551
กรรมการและเลขานุการสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
- 2004 :ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 1997 :พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
-1995:วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มรภ.จันทร์เกษม
การทำงาน
- รองอธิการบดี
ประวัติการทำงาน
-อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
-