ปฏิญญา (Declaration)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกลาง
กองการบริหารงานบุคคล
กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ
กองแผนงาน
กองอาคารสถานที่
กองบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัย
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองกฎหมาย
กองการศึกษาทั่วไป
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
สถานอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน
สถานการศึกษาต่อเนื่อง
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
โครงการจัดตั้งหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

สำนักงานสภาอาจารย์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร


กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ


กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สำนักหอสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา