งานอำนวยการ
งานสรรหาและประเมิน

   ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กลับด้านบน  
 
นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขภายใน: 1126
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1126
แฟกซ์: 0-5596-1103
Email :nipat_nu@hotmail.com


   งานอำนวยการ กลับด้านบน  
 
นางสาววาสนา นุชท่าโพ
หัวหน้างานอำนวยการ
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :wasana-nok@hotmail.com

 
นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email : panchanpaka@gmail.com

 
นางปณิชา ธนเดชจิรชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขภายใน:2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email : ladda_dada_da@hotmail.com

 
นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :j_boy47@hotmail.com

 
นางสุพรรษา ด่านเจริญกิจกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email : supansaj1@hotmail.com


 
นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :nuwi_don@hotmail.com

 
นายปราการ นทีประสิทธิพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :prakann@nu.ac.th

 
นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :sudarats@nu.ac.th


   งานสรรหาและประเมิน กลับด้านบน  
 
นายธงชัย แสงจันทร์
หัวหน้างานสรรหาและประเมิน
หมายเลขภายใน:2392
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2392
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :tuisc12@hotmail.com

 
นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขภายใน:2391
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2391
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email :dewsri@hotmail.com

 
นายธนวรรธน์ ยอดบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขภายใน:2392
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2392
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email :tanawaty@nu.ac.th

 
นายอิทธิชัย อ่อนน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขภายใน:2391
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2391
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email :tum_onnom@hotmail.com

 
นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 2391
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :prangtipk@nu.ac.th

 
นางสาวจินดา หมอนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:2391
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2391
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :hw.jin@hotmail.com