งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 
นางสาววาสนา นุชท่าโพ
หัวหน้างานอำนวยการ
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :wasana-nok@hotmail.com

 
นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email : panchanpaka@gmail.com

 
นางปณิชา ธนเดชจิรชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขภายใน:2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email : ladda_dada_da@hotmail.com

 
นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :j_boy47@hotmail.com

 
นางสุพรรษา ด่านเจริญกิจกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email : supansaj1@hotmail.com


 
นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 2313
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2313
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :nuwi_don@hotmail.com

 
นายปราการ นทีประสิทธิพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :prakann@nu.ac.th

 
นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :sudarats@nu.ac.th

 
นายธนวรรธน์ ยอดบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขภายใน:2392
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2392
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email :tanawaty@nu.ac.th

 
นางสาวจินดา หมอนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:2391
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2391
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :hw.jin@hotmail.com