งานกิจการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 
นางสาววาสนา นุชท่าโพ
หัวหน้างานอำนวยการ
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :wasana-nok@hotmail.com

 
นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :sudarats@nu.ac.th

 
นายธนวรรธน์ ยอดบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขภายใน:2392
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2392
แฟกซ์: 0-5596- 2390
Email :tanawaty@nu.ac.th

 
นายปราการ นทีประสิทธิพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :prakann@nu.ac.th

 
นางสาวจินดา หมอนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน:2391
หมายเลขภายนอก: 0-5596-2391
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :hw.jin@hotmail.com

 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน: 1151
หมายเลขภายนอก: 0-5596-1151
แฟกซ์: 0-5596-2390
Email :prakann@nu.ac.th