ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางอิงสาริศา กันตาคม
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายฌานิน เลาทองดี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสมไทย วงษ์เจริญ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสุรจิต วงศ์กังแห
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายณฐกร โซ่จินดามณี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางวาสนา อัศรานุรักษ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกิตติพงษ์ สุขเคหา
กรรมการและเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางนิพัทธ์ น้อยเขมา