ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสมไทย วงษ์เจริญ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสุรจิต วงศ์กังแห
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายณฐกร โซ่จินดามณี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางวาสนา อัศรานุรักษ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกิตติพงษ์ สุขเคหา
กรรมการและเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางนิพัทธ์ น้อยเขมา