ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ๑
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวสุชาดา สุโขชัยยะกิจ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายจารึก จิวเจริญ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายพจนารถ พุ่มมาลา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวอ้อมอารีย์ ดวงสะเก็ด
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกันต์ ธนพุฒิพันธุ์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสุรจิต วงศ์กังแห
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกิตติพงษ์ สุขเคหา
กรรมการและเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางนิพัทธ์ น้อยเขมา