ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ๑
นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล
รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒
ดร.กวิชช์ ธรรมิสร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางฐาณิษา สุขเกษม
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อรวรรณ รัตนไตรภพ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส.อดิษฐา เจียมปรีชา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเกรียงไกร ภูวณิชย์
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกิตติพงษ์ สุขเคหา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย
นายสมศักดิ์ คุณเงิน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย
นายสำเริง มนูญผล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
กรรมการและเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง