รายงานการประชุมกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 3/2554
ครั้งที่ 4/2554
ครั้งที่ 5/2554
ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555
ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 4/2555
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 4/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559


รายงานการประชุมสนง.สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 7/2553
ครั้งที่ 8/2553
ครั้งที่ 9/2553
ครั้งที่ 10/2553

ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 3/2554
ครั้งที่ 4/2554
ครั้งที่ 5/2554
ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 7/2554
ครั้งที่ 8/2554
ครั้งที่ 9/2554
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555
ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 4/2555
ครั้งที่ 5/2555
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 4/2557
ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ พิเศษ/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะกรรมการจัดทำวิจัยสถาบันประจำสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิจัยสถาบัน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓


ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔