สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัย

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2552
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2553
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2554
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2555
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2556
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ
บันทึกข้อตกลง

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2557
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ
บันทึกข้อตกลง

สรุปสาระสำคัญมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2558
เรื่องการเงิน
เรื่องการปรับโครงกสร้าง
เรื่องการสรรหา
เรื่องเชิงนโยบาย
เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องหลักสูตร
อื่นๆ
บันทึกข้อตกลง