ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

NUBIC CLUB.

ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

          สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพรวมถึงส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผลักดันให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ โดยการจัดตั้งชมรมกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (NUBIC CLUB) ให้ศูนย์กลางของนิสิตที่สนใจเป็นผู้ประกอบการร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการร่วมกัน การสร้างธุรกิจจำลอง เพื่อฝึกทักษะให้นิสิตดำเนิการบริหารงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย การบัญชี การจัดทำสต๊อกสินค้าคงเหลือของร้านค้า และนิสิตมีร้ายได้เสริมจากการขายสินค้า และทำงานด้านต่างๆ ให้ชมรมตลอดจนการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อนเสริมและพัฒนาการเป็นเถ้าแก่น้อยในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกจิต่อไปในอนาคต