ติดต่อเรา

Contact Us.

  สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Naresuan University Business Incubation Center) เปิดดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจโดยเน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพ และมีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นศูนย์ให้บริการด้านความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หลากหลายสาขาอาชีพ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University Business Incubation Center)
ห้อง TA 408-410 ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : 0-5596-8631-4
Email: nubi2012@hotmail.co.th

ติดต่อสอบถามได้ที่ ตามแบบฟร์อมด้านล่าง

ชื่อ นามสกุล (จำเป็นต้องรุะบุ)

อีเมล์ (จำเป็นต้องระบุ)

หัวเรื่อง (จำเป็นต้องระบุ)

ข้อความติดต่อสอบถาม (จำเป็นต้องระบุ)