ผลงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเด่น

Innovation

ตารางผลงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเด่น :

# ชื่อโครงการวิจัย กลุ่มธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ จุดเด่นผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี ระดับขั้นของงานวิจัย ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลนักวิจัย ผู้ประกอบการที่สนใจ
1 TEST test test Pilot Plant Development test test test