ข่าวอบรม/สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ

15 – 17  พฤศจิกายน  2556 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมอบรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิตเพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หน่วย ABI แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 “กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ” ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษาและนักศึกษาจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้มีโอกาสนำธุรกิจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอสถาบันการเงิน โดยในงานได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ อาทิเช่น  อาจารย์ฐนันต์ณัจฉ์ รัตนโพธิ  อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม และ ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ มาให้ความรู้เฉพาะทางและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจแก่ผู้เข้าอบรมหรือเฒ่าแก่น้อยในอนาคตนั่นเอง  งานนี้บรรดานักธุรกิจใหม่ต่างได้รับความรู้ความเข้าใจในการเริ่มทำธุรกิจ การเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจ และได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งนับว่าโครงการนี้ ได้ให้ทั้งทุนในการประกอบธุรกิจและความรู้ในการบริหารจัดการ