ข่าวอบรม/สัมมนา

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาตราสินค้า รุ่นที่ 1

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาตราสินค้า รุ่นที่ 1

วันที่ 13 -15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทางธุรกิจ บรรจุภัณฑ์และการตลาด กิจกรรม : เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านการพัฒนาตราสินค้า รุ่นที่  โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นที่ห้อง TC 420 โดยได้รับเกรียติจากอาจารย์ศุภเดช หิมะมาน ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการสร้างและออกแบบตราสินค้ามาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมอบรมในธุรกิจที่หลากหลาย