ข่าวอบรม/สัมมนา

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นให้แก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นให้แก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย

“สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นให้แก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย”

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องตั้น เมื่อวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2557 จำนวน 2 รุ่น ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจ   และมีความต้องการที่จะนำความรู้ไปประกอบธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตประกอบกิจการและดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก    ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิสาหกิจ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ และ ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ณ ห้อง QS 2204   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนิสิตสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 100 คน