ข่าวกิจกรรม NUBIC

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะฯเข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day 2014

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะฯเข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day 2014

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร เข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day 2014 โดยในปีนี้จัดในหัวข้อ“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างฐาน (Creative Industries: Expanding the Horizons of Innovation)” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรมอีสติน เเกรนด์ สาทร ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร