ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ

สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ

สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ใช้ฐานความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเติบโตในระดับชั้นนำของ ประเทศ