ข่าวอบรม/สัมมนา

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นให้แก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาตราสินค้า รุ่นที่ 1