ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดอบรมทักษะอาชีพเรื่อง การซ่อมยานยนต์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จะจัดอบเริ่มทักษะอาชีพเรื่อง นวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น