การบริการของ NUBIC

Service.

บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับบริการ

 • นักศึกษาที่สนใจและมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หรือมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไป
  • นักศึกษาระดับปริญญาโท ,เอก
 • บัณฑิตศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจและมีศักยภาพทางธุรกิจ
 • เจ้าของผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ และต้องการพัฒนาในเชิงพาณิชย์
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้วและต้องการเสริมธุรกิจให้เข้มแข็ง

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

คำจำกัดความ

(1) Research Based Business

ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ อาทิเช่น มีผลงานวิจัยที่มีรายงานวิจัยและ/หรือ มีการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็น
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และหรือมีการดำเนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย)

(2) General Technology
Business

ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่
สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing)
การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)
การประยุกต์ใช้ใหม่ (new application) เป็นต้น

(3) Creative Business

ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากความคิด
สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / ประเพณี / ศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / ธรรมชาติ /
ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / Animation/ Digital Content เป็นต้น

(4) Innovative Service
Business

ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการหรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ


กระบวนการบ่มเพาะ

   ผู้สนใจที่มีแนวความคิดธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ติดต่อสมัครเป็นผู้ประกอบการที่รับการบ่มเพาะจาก NUBIC โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของ NUBIC ดังนี้

 • ระยะแรก : การเตรียมการเข้าสู่การบ่มเพาะ (Pre Incubation) คือ จะเริ่มจากการให้ความรู้ด้านธุรกิจ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ อบรมการประเมินและค้นพบศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ศึกษาความต้องการของตลาด ระยะเวลาดำเนินงานอยู่ระหว่าง 1 - 3 เดือน
 • ระยะที่สอง : การบ่มเพาะ (Incubation) คือ การประสานให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจเกิดขึ้นจริง ในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ การอบรมความรู้เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาสินค้า-บริการต้นแบบ การประเมินความเป็นไปได้ในธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี
 • ระยะที่สาม : การพัฒนาธุรกิจเริ่มต้น (Start up company) จัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม สร้างศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเข้ารับบริการตามแผนการบ่มเพาะธุรกิจ รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามกิจกรรมที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาสินค้า-บริการต้นแบบ สนับสนุนการทดสอบตลาด และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้า-บริการ จนสามารถผลิตเพื่อจำหน่าย และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ระยะเวลาดำเนินงานอยู่ระหว่าง 1-2 ปี
 • ระยะที่สี่ : การจัดตั้งนิติบุคคลเต็มรูปแบบ (Spin off company) มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์-บริการ (สินค้า) ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการทำระบบบัญชีสำหรับกิจการ การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินงานอยู่ระหว่าง 1-3 ปี

   หลังจากที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัวแล้ว (Graduate Company) NUBIC จะให้การดูแลและติดตามผลในลักษณะเครือข่าย พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่อง

บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

   มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันให้นักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้เพียงพอที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นทายาทธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจจึงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการและทักษะในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

 • ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ NUBIC CLUB
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารร้านค้า โดยปัจจุบันได้ทำการเปิดร้านค้า NUBIC SHOP 2 แห่ง คือ อาคารเรียนรวม QS มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • จัดอบรม สัมมนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา
 • สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่
 • การให้คำปรึกษาและแนวทางความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ
 • จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา

 

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง NUBIC มีบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมาย ภาษีอากร วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมโยงเครือข่ายการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้กิจการที่เพิ่งก่อตั้งมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ประเภท

รายชื่อที่ปรึกษา

1. ด้านการเขียนแผนธุรกิจ

อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

2. ด้านการจัดตั้งธุรกิจ  การบริการองค์กร

อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

3. ด้านการบัญชี

อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

4. ด้านการตลาดและการขาย

- อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์

5. ด้านการผลิต การขอรับรองมาตรฐานการผลิต
การจัดการโรงงาน

- อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- อาจารย์จากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ

6. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

อ.ศุภเดช  หิมะมาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7. ด้านภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ

อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์

8. การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา
กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

9. ด้านอื่น ๆ (เทคนิคเฉพาะทาง/เทคนิคชั้นสูง)

- รศ.ดร.เนติ  วระนุช
- ผศ.ดร.อัษฏางค์  พลนอก
- รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
- ผศ.กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ

บริการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

   บริการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การเข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) การวิจัยตลาด (Marketing Research) การนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด (Product launch) การออกร้าน จัดแสดงผลงานนิทรรศการ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

การอบรมบรรยายความรู้ด้านธุรกิจ

   NUBIC ได้จัดหลักสูตรให้กับผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะ เพื่อนำความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาในการประกอบธุรกิจ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจทั้งด้านการผลิต การบริหารองค์กร การตลาด การเงินและบัญชี รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดและมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนเองได้

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

   การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจัดอบรมในลักษณะการบรรยาย และมีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจแก่ผู้สนใจ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการด้านตลาด หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ หลักสูตรการจัดทำบัญชีและการเงิน หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 

การศึกษาดูงาน

   ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้ศึกษาดูงานโดยตรงกับบริษัท หรือโรงงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์และเกิดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

   NUBIC มีพื้นที่ให้บริการสำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ

 

บริการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

   สำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่ประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อผ่านทาง NUBIC ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ทั้งในด้านการผลิตสินค้าต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบผลิตภัณฑ์

 

บริการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

   หากผู้เข้ารับการบ่มเพาะต้องการเงินลงทุนในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ NUBIC จะเป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานงานกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน เพื่อหาแหล่งเงินสนับสนุน หรือแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจ และเงื่อนไขของสถาบันการเงิน หน่วยงานสนับสนุนนั้นๆ