โครงสร้างองค์กร

Organizational structure.

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง


โครงสร้างการบริหารงานของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร