วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ โลโก้

Vision Responsibility Slogan Logo.

วิสัยทัศน์ พันธกิจและคำขวัญ

  • วิสัยทัศน์
  • สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ใช้ฐานความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเติบโตในระดับชั้นนำของประเทศ
  • พันธกิจ
  • 1. เสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
  • 2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  • 3. นำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ประกอบการที่สนใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • 4. ส่งเสริมนิสิตและบัณฑิตใหม่ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
  • 5. จัดตั้ง Entrepreneurs Club เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจการ SMEs และทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิต
  • คำขวัญ
  • ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สัญลักษณ์ (logo)