ค้นหาภายในเวปไซต์
WWW กบค.

 

 เงินเดือนและค่าจ้าง

  สรุปค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการ

   การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง

   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ ฯ

การบรรจุและแต่งตั้ง / การจ้าง

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง และพนักงานโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลั

  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง และพนักงานโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2)

   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

   การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

   การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๒

 การบริหารงานบุคคล

   การขอตำแหน่งทางวิชาการ    1.ข้อบังคับ     2. หลักเกณฑ์ (แบบ PDF)
   แบบขอประเมินกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ Download
   หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สวัสดิการบุคลากร  

  โครงการบ้าน ธอส.- กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ (ขรก.)

   โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ขรก.และพนักงาน)

   โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ

   เรื่องน่ารู้จาก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส

   กำหนดอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

 อื่นๆ

   มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

   เรื่องวันหยุดชดเชยของทางราชการ

  คู่มือระบบกลไกการบริหารงานบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
  การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบการศึกษาและทุนต่างๆ
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

แบบประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง  

  แบบประเมิน ก.บ.ม.1/1

  แบบประเมิน ก.บ.ม.1/2

  แบบประเมิน ก.บ.ม.2/1
  แบบประเมิน ก.บ.ม.2/2
  แบบประเมิน ก.บ.ม.2/3
  แบบประเมิน ก.บ.ม.3/1
  แบบประเมิน ก.บ.ม.3/2
  แบบประเมิน ก.บ.ม.4
  แบบประเมิน ก.บ.ม.5

     เอกสารเป็นไฟล์   

   งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5596-1112,1113,1172,1173,1174,1175 โทรสาร 0-5596-1112
Best View with FireFox Require 1280x768 Resolution + Flash 5 Player + Java enable
Font size medium ::update    6 มิถุนายม 2553