แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกองกลาง(1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50)

 

เอกสารแนบ 1

  (แบบมอบหมายงาน)  ,  ตัวอย่างการกรอก
เอกสารแนบ 2 (คำอธิบาย)

 แบบประเมินสำหรับบุคลากรทั่วไป

  แบบประเมิน(กรรมการเดี่ยว)    ,  แบบประเมิน(กรรมการรวม)
 แบบประเมินสำหรับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
  แบบประเมิน(กรรมการเดี่ยว)    ,  แบบประเมิน(กรรมการรวม)
เอกสารแนบ 3

  แบบสรุปผลการประเมิน

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร