แบบฟอร์มบัตรประจำตัว
บัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินเดือนพนักงาน ขั้นตอน....
 บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว  ขั้นตอน...
บริหารงานบุคคล
ใบลาป่วย,ลากิจ,ลากิจ ขั้นตอน...
แบบใบลาพักผ่อน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบฟอร์มลาออกจากพนักงานราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ Excel
แบบฟอร์มลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มสมัครงาน
 แบบฟอร์มขอสมัครงาน ขั้นตอน...
ใบสมัครเข้าการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครพนักงานราชการ Excel
ฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนงช2
ฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนงช2เลื่อนขั้น
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการ
ฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ ขั้นตอน...
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์บ้านธอส ขั้นตอน...
หนังสือรับรองการปฎิบัติงาน/รับรองเงินเดือน   ขั้นตอน...
ฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
แบบฟอร์มขอหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟอร์มขอสำเนาแฟ้มประวัติ(ก.ม.1)