ค้นหาภายในเวปไซต์
WWW กบค.
แบบฟอร์มบัตรประจำตัว
บัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ ขั้นตอน...
บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้นตอน...
บัตรพนักงานเงินรายได้ ขั้นตอน....
บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) ขั้นตอน...
 บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว(สายบริการ)  ขั้นตอน...
 บัตรประจำตัวผู้บริหาร ขั้นตอน...
 บัตรประจำตัวพนักงานราชการ  ขั้นตอน...
      - บัตรพนักงานราชการ
บริหารงานบุคคล
ใบลาป่วย,ลากิจ,ลากิจ ขั้นตอน...
แบบใบลาพักผ่อน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบฟอร์มลาออกจากพนักงานราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มลาออกจากพนักมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มสมัครงาน
 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้นตอน...
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ใบสมัครพนักงานราชการ Excel
ฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนงช2
ฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนงช2เลื่อนขั้น
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการ
แบบฟอร์มเงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน
ฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ ขั้นตอน...
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์บ้านธอส ขั้นตอน...
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารทหารไทย
หนังสือรับรองการปฎิบัติงาน/รับรองเงินเดือน  ขั้นตอน...
ฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
ฟอร์มขอสำเนาแฟ้มประวัติ(ก.ม.1)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบฟอร์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรทั่วไป ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน
 ขั้นตอนการประเมิน(เอกสารแนบ1)  ขั้นตอนการประเมิน(เอกสารแนบ1)
 แบบมอบหมายงาน(เอกสารแนบ2)  แบบมอบหมายงาน(เอกสารแนบ2)
 แบบประเมิน(กกรวม)(เอกสารแนบ3)  แบบประเมิน(กกเดี่ยว)ผอ(เอกสารแนบ3)
 แบบสรุปผลการประเมิน(เอกสารแนบ4)  สรุปผลการประเมิน(เอกสารแนบ4)
 แบบมอบหมายงาน(ตัวอย่างกรอก)  แบบมอบหมายงาน(ตัวอย่างกรอก)
แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน
     - คู่มือและคำชี้แจง แบบประเมินทดลอง
     - ฟอร์มแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานสายบริการ
     - ฟอร์มแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานสายวิชาการ
กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5596-1112,1113,1172,1173,1174,1175 โทรสาร 0-5596-1112
Best View with FireFox Require 1280x768 Resolution + Flash 5 Player + Java enable
Font size medium ::update    6 มิถุนายม 2553