เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                                              หน่วยระบบเงินเดือน งานการเจ้าหน้าที่