ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

 

ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ดังนี้

๑. สาขาวิชาที่รับสมัคร

๑.๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

๑.๒ สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

๑.๓ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน ๒ อัตรา

๑.๔ สาขาวิชาบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

๑.๕ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

๑.๖ สาขาวิชาสถิติ จำนวน ๒ อัตรา

๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา

๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๒ อัตรา

๑.๙ สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้าน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้าน นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ สาขาวิชาภาษาจีน นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านภาษา จีน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ สาขาวิชาบัญชี นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำการสอนในด้านวิชาการสอบบัญชีได้

๓.๕ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๖ สาขาวิชาสถิติ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านสถิติ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๐ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

๓.๑๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า กำลังศึกษา หรือ รอผลการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา

๓.๑๒ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

๔. หลักฐานการสมัคร

๔.๑ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และใบ Transcript ในระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒.๕ x ๓ ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

๔.๓ กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล มาแสดง

๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนา ทะเบียนบ้าน จำนวนละ ๑ ฉบับ

๔.๕ ใบรับรองแพทย์จำนวน ๑ ฉบับ

๕. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะยื่นใบสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่

๔.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๑๐๘๘ - ๙๑

โทรสาร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๑๐๐๕

๔.๑.๒ งานประสานงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น ๑๑

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๗๗๔

โทรสาร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๗๗๔

๔.๑.๓ สำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โทร. ๐ - ๕๔๔๘ - ๔๒๒๒

โทรสาร. ๐ - ๕๔๔๘ - ๔๒๒๓

๔.๒ การยื่นใบสมัคร ให้ยื่นได้ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕

๕. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

๕.๑ การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

๕.๒ ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖. กำหนดการสอบ

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๗. การรายงานตัว

ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ จะต้องไปรายงานตัว ณ สำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ

๘. หลักเกณฑ์การจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยจะจ้างตามคุณวุฒิในอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในอัตราเงินเดือน ๗,๗๘๐ บาท สำหรับในระดับปริญญาโท และเมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ปี แล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการประเมินความเหมาะสมเพื่อที่พิจารณาเป็นพนักงานสายวิชาการ ส่วนในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยจะทำการบรรจุในตำแหน่งพนักงานสายวิชาการต่อไป

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร