::การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย

::ประเภทของทุนที่ควรทราบ

ศึกษา หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการ ทุน  หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย และเพื่อครองชีพ
ศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเพื่อให้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมถึงการฝึกฝนภาษา ระหว่างการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย รวมถึงค่าพาหนะ เดินทาง
และรับคำแนะนำก่อนเข้าศึกษา และฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน การวิจัย  การอบรมสัมมนา 1. ทุนประเภท 1 ได้แก่ ก.ทุนที่กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ให้ โดยทุนนั้นไม่ว่าจะจ่ายจาก
หรือการทำงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับฟัง งบประมาณรายจ่าย หรือจากเงินส่วนใดของทางราชการ เช่น ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ,
คำแนะนำก่อนเข้าฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้น ๆ ทุนสำนักงาน ก.พ. ฯลฯ
ดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการข. ทุนที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ข. ทุนที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
หรือนิติบุคคลต่างประเทศมอบให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ หรือนิติบุคคลต่างประเทศมอบให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
ต่างประเทศ โดยทุนนั้นไม่ว่าจะจ่ายผ่าน กระทรวง ทบวง กรม หรือจ่ายให้ผู้รับทุนโดยตรง หรือจ่ายโดยวิธีการใด ๆ ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยทุนนั้นไม่ว่าจะจ่ายผ่าน กระทรวง ทบวง กรม
เช่น ทุนกรมวิเทศสหการ หรือจ่ายให้ผู้รับทุนโดยตรง หรือจ่ายโดยวิธีการใด ๆ เช่น ทุนกรมวิเทศสหการ
การปฏิบัติงานวิจัย หมายถึง การทำวิจัยเพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์กับสถาบัน หรือหน่วยงานโดยตรง . ทุนที่นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบให้แก่กระทรวง ทบวง กรม
แต่ไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม เพื่อส่งข้าราชการไปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศโดย

::ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและ ปฎิบัติงานวิจัย

ควรเห็นชอบจาก..

 :: กรณีในประเทศ

ทุนประเภท 2ได้แก่ ทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทุนประเภท 2   เช่น ทุน
1. เมื่อสถานศึกษาตอบรับ ให้ข้าราชการหรือพนักงานทำบันทึกขออนุญาตต่อผู้      บังคับบัญชา Monbusho, ทุนส่วนตัว, ทุน DAAD, ทุน Fulbright ฯลฯ
2.หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา และทำบันทึกเสนออธิการบดี
::คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประ เทศ
3. กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการตรวจสอบ

 1. อายุ

 4. อธิการบดีอนุมัติตัวบุคคล - อายุไม่เกิน 35 ปี (ศึกษาในขั้นปริญญาตรี)

 5. กองการบริหารงานบุคคลสำเนาเรื่องให้เจ้าตัวและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ

- อายุไม่เกิน 40 ปี (ศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี)
 6. งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม กองการบริหารงานบุคคล จัดทำสัญญาและคำสั่งต่อไป - สำหรับข้าราชการที่ขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยจะขออนุมัติต่อ

 อนึ่งข้าราชการหรือพนักงานที่จะลาศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี

   ก.ข.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป

:: กรณีต่างประเทศ

2. ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. เมื่อสถานศึกษาตอบรับให้ข้าราชการหรือพนักงานทำบันทึกขออนุญาตต่อ ผู้บังคับบัญชา - TOEFL 500  คะแนนขึ้นไป
2.หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกเสนออธิการบดี - IELTS   5.5   คะแนนขึ้นไป
3. กองการบริหารงานบุคคลตรวจสอบเสนออธิการบดีพิจารณา - MICHIGAN TEST 80  คะแนนขึ้นไป
4. อธิการบดีอนุมัติตัวบุคคล 3. มีร่างกายสมบูรณ์และมีพลานามัยดี
5. กองการบริหารงานบุคคลสำเนาเรื่องให้เจ้าตัวและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 4. สถานศึกษาตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขแต่อยู่ในหลัก
6. ทุนประเภท 1 กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดทำสัญญาฯ และเมื่อข้าราชการหรือพนักงานเดินทางไป ณ     เกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
ต่างประเทศแล้วให้ หน่วยาน 5. รับราชการมาแล้ว 1 ปี
    ต้นสังกัด แจ้งวัน เริ่มหยุดราชการให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อกองการบริหารงานบุคคลจะได้จัดทำคำสั่ง     6. ไม่เป็นข้าราชการ ระดับ  2  หรือเทียบเท่าลงมา
    ไป และทำหนังสือแจ้งให้ ก.พ. ทราบ 7. อยู่ในโควต้าของหน่วยงานที่สังกัด
7. ทุนประเภท 2 8. กลับเข้าปฏิบัติราชการ 1 ปี แล้ว (กรณีการลาครั้งก่อนมีกำหนด 1 ปี ขึ้นไป)
7.1 กรณีข้าราชการกองการบริหารงานบุคคล จะจัดทำสัญญาฯ และส่งเอกสารขอทำความตกลงกับ ก.พ.ก่อน

::ประเภทการลาที่ไม่ดำเนินการจัดทำสัญญา

    เพื่อพิจารณาอนุมัตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ และจัดทำนังสือตรวจร่างกายตาม 1. ไปดูงาน    ต่างประเทศ
    โรงพยาบาลที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเมื่อสำนักงาน ก.พ. อนุมัติแล้ว กองการบริหารงานบุคคลจัดทำ 2. ไปราชการ  ต่างประเทศ(ซึ่งจะต้องพิจารณาจากเรื่องที่
7.2 กรณีพนักงานของมหาวิทยาลัย กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการ จัดทำสัญญาฯ  และเมื่อพนักงานเดินทางไป ณ     ไปราชการว่าไปในลักษณะกรณีใด แต่ถ้าเป็นการ
      ต่างประเทศ     ไปปฏิบัติงานวิจัยหรือไปฝึกอบรม  จะต้องทำสัญญาผูกมัด)
แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งวันเริ่มหยุดราชการให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อกองการบริหารงานบุคคลจะได้จัดทำคำสั่งฯ
::เอกสารประกอบการทำสัญญาฯ
::การขอปรับวุฒิ
สำหรับผู้ไปศึกษาฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัยต้องเตรียม
1 ทำบันทึกขออนุมัติปรับวุฒิและขั้นเงินเดือนถึงหน่วยงานต้นสังกัด
เอกสารทั้งหมดจำนวนละ2 ชุด
2 หน่วยงานต้นสังกัดเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

1  อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จำนวน 8 ดวง

3 กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการตรวจสอบ

2  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน หรือ

4 ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับประเทศที่ไม่ได้มอบ     บัตรประจำตัวประชาชน

อำนาจในการตรวจสอบและ เสนอ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอนุมัติ

3  สำเนาทะเบียนบ้าน

5 กองการบริหารงานบุคคลจำทำคำสั่งปรับขั้นเงินเดือน และเพิ่มคุณวุฒิลงในสมุดทะเบียนประวัติ

4  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ

5  สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

ประเทศที่สำนักงาน ก.พ.ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัย

6  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

พิจารณาคุณวุฒิ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ค้ำประกัน (บิดา และมารดา)ต้องเตรียม

แคนาดา  ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น  และ AIT

เอกสารทั้งหมดจำนวนละ  2  ชุด
 

สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส

สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)

บุคลากรในหน่วยงาน
อังคณา  อังกสิทธิ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) บุคลากร
(หัวหน้างานการพัฒนาและฝึกอบรม)
เบอร์ภายใน 1174 ภายนอก 055-961174
ปนัทธร  บาลเพชร(พนักงานมหาวิทยาลัย)
บุคลากร
เบอร์ภายใน 1174 ภายนอก 055-961174
สุภาพร เมืองแก้ว
บุคลากร
เบอร์ภายใน 1174 ภายนอก 055-961174
 
 ทัศณีย์  แย้มทัศน
  เจนจิรา  แก้วสีทอง
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
เบอร์ภายใน 1174 ภายนอก 055-961174
เบอร์ภายใน 1174 ภายนอก 055-961174
 

 

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5596-1112,1113,1172,1173,1174,1175 โทรสาร 0-5596-1112
Best View with FireFox Require 1280x768 Resolution + Flash 5 Player + Java enable
Font size medium ::update    27 มกราคม 2554