ค้นหาภายในเวปไซต์
WWW กบค.

  ::การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

:: เงินประจำตำแหน่ง

 :: ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

:: เงินประจำตำแหน่ง คือ อะไร

 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

 เงินประจำตำแหน่ง คือ เงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ

                    ครั้งที่ 1  :  ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีงบประมาณ

 เงินเดือน  และเงินประจำตำแหน่ง พ.. 2538 (เงินประจำตำแหน่ง

                    ครั้งที่ 2  :  ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณ

ประเภทบริหารและประเภทวิชาการ)

:: พนักงานสายวิชาการและบริการ

กงช. คือ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง คือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณ

:: เงินประจำตำแหน่งจะดำเนินการอย่างไร

:: จะเริ่มดำเนินการเมื่อไร

1 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภทบริหาร

ครั้งที่ 1  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคมของทุกปี

2 กองการบริหารงานบุคคลส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอกำหนด 
เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี... ตำแหน่งไปให้ทบวงมหาวิทยาลัยตรวจสอบ

  คณะ/หน่วยงาน ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ

3 ทบวงมหาวิทยาลัยส่งเอกสารฯกลับมาให้มหาวิทยาลัยหากไม่มีการแก้ไข
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด    มหาวิทยาลัยส่งเอกสารไปให้ กงช. เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
เดือนมีนาคม ของทุกปี... 4 มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิก-จ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้ที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

:: สิทธิการลา(ข้าราชการและพนักงาน)

ประจำปี  และจัดทำคำสั่งฯ (ครั้งที่ 1)                      
เดือนเมษายน ของทุกปี...

การลาป่วย

มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามคำสั่งฯ

-  กรณีลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์        

ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน กรกฏาคม - เดือนตุลาคมของทุกป

- กรณีลาป่วยไม่ถึง 30 วันถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มี

   ใบรับรองแพทย์ประกอบการลาก็ได

เดือนกรกฎาคม ของทุกปี...

- มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้ 60-120 วัน

คณะ/หน่วยงาน ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด - ให้จัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้
เดือนสิงหาคม ของทุกปี...

การลาคลอดบุตร 

มหาวิทยาลัยพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีและจัดทำคำสั่งฯ (ครั้งที่ 2)

- มีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งได้ 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย)

เดือนกันยายน ของทุกปี... - มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดบุตร 90 วัน
มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามคำสั่งฯ - ให้จัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้

::หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การลากิจส่วนตัว 

::  ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความสามารถ และอุตสาหะ

ลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)

::  ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทันต์

- มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา ปีหนึ่งได้ 60-120 วัน

::  ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน

- เมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นระหว่างลา ผู้บังคับบัญชา จะเรียกตัวมาปฏิบัติ ราชการก็ได้

::  ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ลากิจส่วนตัว(เพื่อเลี้ยงดูบุตร )

::  กรณีผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ข้าราชการที่ลาคลอดบุตร90วัน(นับวันหยุดราชการรวมด้วย)            

    ในครึ่งปีที่แล้ว  มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน   โดยได้รับเงินเดือนแล้วมีสิทธิลากิจส่วนตัว

:: การเบิก-จ่ายเงินตกเบิก

- เพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ระหว่างลา

เงินตกเบิก คือ อะไร

การลาพักผ่อน 

เงินตกเบิก คือ เงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นย้อนหลังไปถึงวันที่ระบุในคำสั่ง

- มีสิทธิลาพักผ่อนปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ

การเบิก-จ่ายเงินตกเบิกทำอย่างไร

- ผู้ได้รับการบรรจุครั้งแรก หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ

       1  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มย้อนหลัง

   ใดไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณนั้น

       2  กองการบริหารงานบุคคลจัดทำเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย ส่งกองคลัง

- ปีงบประมาณต่อไป หากไม่ได้ใช้วันลาสามารถสะสมได้

       3  กองคลังดำเนินการเบิก-จ่ายกับคลังจังหวัดพิษณุโลก

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

       4  กองคลังจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับเงินตกเบิก

ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วันนับแต่วัน

 

เริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราการภายใน 5 วัน

 

การนับวันลา!

-  นับวันลาตามปีงบประมาณ

-  วันลาป่วย วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ

บุคลากรในหน่วยงาน
 หิรัญญา  สิทธจักร  บุคลากร ระดับ ชำนาญการ
(หัวหน้างานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน)
เบอร์ภายใน 1175 ภายนอก 055-961175
หนึ่งฤทัย  น้อยทา  (พนักงานมหาวิทยาลัย)
บุคลากร
เบอร์ภายใน 1175 ภายนอก 055-961175
สุภาพร บุญวังแร่
บุคลากร
เบอร์ภายใน 1175 ภายนอก 055-961175
อารีรัตน์ อ่อนอุระ (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 1175 ภายนอก 055-961175
   

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5596-1112,1113,1172,1173,1174,1175 โทรสาร 0-5596-1112
Best View with FireFox Require 1280x768 Resolution + Flash 5 Player + Java enable
Font size medium ::update    27 มกราคม 2554