ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของผู้ขายนิติบุคคล

              เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลเลขภาษีใหม่ของผู้ขายนิติบุคคล โดยสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก 
ให้ดำเนินการดังนี้

              เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร    http://www.rd.go.th/publish/313.0.html  จะได้

 

 

 

                                 เลือกคลิก     แล้วใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก   

แล้วจึงกดค้นหาข้อมูล ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นเลขภาษี 13 หลักของ บริษัท ลานนาคอม จำกัด  เลขภาษี 10 หลัก คือ 3501029198 

 

Rectangular Callout: 3Rectangular Callout: 2Rectangular Callout: 1

 

           จะได้

Rectangular Callout: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

 

              นำเลข 13 หลักที่ ได้  ใส่ในช่อง *ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)  ของ บส.01