หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
ที่ นร 0506/2362 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
สรุปสาระสำคัญ
แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ
 
ปก/คำนำ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง
ส่วนที่ 2 รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
งานก่อสร้างอาคาร
 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ความหมายและการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไป
การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
การถอดแบบสำรวจปริมาณงาน วัสดุ และแรงงานในงานก่อสร้างอาคาร
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุในงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการวัดปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร
เกณฑ์การเผื่อและหาปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
มาตรฐานขนาดและน้ำหนักวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างบางประเภท
ราคาวัสดุก่อสร้าง
การคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ
ค่าแรงสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Factor F งานก่อสร้างอาคาร
ตัวอย่างการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ตัวอย่างการแบ่งงวดงานในงานก่อสร้างอาคาร
ภาคผนวก
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 
ปก/คำนำ/สารบัญ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
การประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ภาคผนวก
งานก่อสร้างชลประทาน
 
ปก/คำนำ/สารบัญ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
การคำนวณค่างานต้นทุนในงานก่อสร้างชลประทาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน
ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวม
ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.5/ว 30
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2550
 
บัญชีค่าแรงงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่ ว.91)
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง (ว 20 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552)

update 06-May-2009