ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด  
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และ TOR  
  5. รวมระเบียบฯพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
  6. ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553  
   
1.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
2.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
[แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๔ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓]
3.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
4.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
5.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
6.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
   
1.
การกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดในรูปแบบการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2.
ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 
1.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
2.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
   
 
  - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
   
 
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
   
 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
   
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
   
1.
ประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
   
ที่ราชพัสดุ
1.
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช้ ้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
2
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช้
้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๙
3
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๔๙
4
พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 
เครื่องปรับอากาศ
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๒
   
 
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
   
 
  ประกาศ เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
   
 
update 26-May-2011