หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
 

 

โดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง

 

ความเป็นมา

 

............ตามที่ส่วนราชการได้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน
ที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีการจัดหา
ที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป นั้น หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ ไม่ได้สำรองจ่ายเงินสด ออกไปก่อน ส่วนราชการจะต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในตามของใบ PO และหากผู้ขายรายนั้น ยังไม่มีอยู่ในระบบก็จะต้องสร้างผู้ขายให้อยู่ในระบบเสียก่อน จึงจะสามารถทำใบ PO ส่งเข้าในระบบได้

   
หลักเกณฑ์  
..........จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยอดของการสร้างผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ส่วนราชการ ต้องสร้างผู้ขาย รายแล้วรายเล่า จนมาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.33 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ จากบุคคลภายนอก ทั้งในกรณีีการจ้างลูกจ้าง ที่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจ้างที่ปรึกษาทั่วไป หรือการจ้างกรณีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน กับการจ้างเหมาบริการ โดยไม่ต้องจัดทำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามแบบ บส.01 หรือ บส.01-1 ทั้งนี้ ให้ตั้งเบิกเงินเพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ ตามแบบ ขบ.02 เพื่อให้ส่วนราชการ
นำเงินไปจ่าย ให้กับผู้รับจ้างโดยตรง
   
วิธีปฏิบัติ  
  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตามปกติ
2. ทำเรื่องขอเบิกเงิน โดยใช้แบบ ขบ.2
3. ส่วนราชการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยตรง
   
ข้อเปรียบเทียบระหว่างการซื้อสินค้ากับการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
  จากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างการซื้อสินค้า
กับการจ้างเหมาบริการ จากบุคคลธรรมดา ดังนี้
รายการ
วิธีการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
การซื้อสินค้า
การจ้างเหมาบริการ
1. ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามระเบียบสำนักนายกฯ ตามระเบียบสำนักนายกฯ
เหมือนกัน
2. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หนังสือราชการ
และ บส.01
หนังสือราชการ
แตกต่างกัน
3. ข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS ต้องมีอยู่ในระบบ GFMIS ไม่ต้องมีอยู่ในระบบ GFMIS
แตกต่างกัน
4. การขอเบิก ขบ.01 ขบ.02
แตกต่างกัน
5. การจ่ายเงิน โอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง โอนเข้าบัญชีส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการนำเงินไปจ่าย
แตกต่างกัน

จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า มีเพียงขั้นตอนการดำเนินงานแค่การปฏิบัติตาม

จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า มีเพียงขั้นตอนการดำเนินงานแค่การปฏิบัติตาม

ข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ข้อดี
1. ประหยัดเวลาในสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
2. ทำให้ปริมาณการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบให้ไม่เพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณเหมือนที่เป็นอยู่
3. ช่วยให้ระบบไม่เกิดความล่าช้า
4. ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร เนื่องจาก ลดขั้นตอนในการจัดทำ และนำส่ง บส.01

ข้อเสีย
1. ผู้รับจ้างไม่สามารถรับเงินได้โดยตรง
2. ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาเดินทางมารับเงินจากส่วนราชการ
3. ส่วนราชการต้องกลับมารับภาระการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเหมือนระบบเดิม

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย และคงจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนใหญ่ที่ต้องสร้างผู้ขายในระบบ
ทุกวัน ก็คงต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นปัญหา จนทำให้เกิดหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมา

*****************************

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 (download ได้ที่นี่)

download file บทความ ได้ที่นี่

 

 

17-may-06