|เกี่ยวกับระเบียบ||เกี่ยวกับราคามาตรฐาน||เอกสารประกอบการบรรยาย/สัมมนา|
|คำสั่งมอบอำนาจ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
|ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร||อื่น ๆ|
 
     
  เกี่ยวกับระเบียบ  
1
รวมระเบียบฯพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
2.
ประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546    
3.
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
4.
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย (ตามมาตรฐาน iso)  
5.
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบโปร่งใส  
6.

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ, หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียน เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2553)

 
7.
 
8.
 
9.
 
10.

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ (ส่วนที่ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ)

 
11
วิธีดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล การเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา  
12.
หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ  
13.
อาการแสตมป์  
14.
การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง    
15.
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ  
 

 
     
  เกี่ยวกับราคามาตรฐาน  
1.
ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  
  ปี 2545  
  ปี 2548  
2.
 
3.
 
4
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
 
 

 
     
  เอกสารประกอบการบรรยาย/สัมมนา  
1.
เอกสารประกอบการบรรยาย "การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (.ppt)" ของอาจารย์มงคล แสงหิรัญ  
2.
เอกสารประกอบการบรรยาย "การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (.ppt)"
ของ อาจารย์เชิดชัย มีคำ

 
3.
ตอบข้อปัญหา จากการสัมมนาทางวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ (1-2 สิงหาคม 2551)  
4
บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ - คุณรวีวัลย์ แสงจันทร์ (อบรม 19-20 มิ.ย.57 ม.ธรรมศาสตร์)  
5
ข้อควรระวังสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ - อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ (อบรม 19-20 มิ.ย.57 ม.ธรรมศาสตร์)  
 

 
     
  คำสั่งมอบอำนาจ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
1
 
2.
แนวทางการปฏิบัติและควบคุมพัสดุของทางราชการ (ของมหาวิทยาลัยนเเรศวร)    
3.
การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
4.
การมอบอำนาจภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร    
5.
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการบริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(17 มีนาคม 2552)  
6.
คำสั่งการมอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และปฏิบัติราชการแทนกัน(17 มีนาคม 2552)  
7.
คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(17 มีนาคม 2552)  
8.
คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(17 มีนาคม 2552)  
9.
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาัลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(17 มีนาคม 2552)  
10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (25 มีนาคม 2552)  
11.
คำสั่งมอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (23 มิถุนายน 2553)  
12.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2 กันยายน 2553)  
13.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร (งานก่อสร้าง)  
14.
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (10 ตุลาคม 2554)  
15.
การมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี โดยวิธีตกลงราคาไม่เกิน 100,000.- บาท  
16.
การมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (23 เมษายน 2555)  
 

 
     
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  
1
ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรของบุคลากร พ.ศ.2553  
2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่า หรือจ้างรถยนต์เพื่อใช้ในราชการ  
     
  อื่น ๆ  
 1.
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง   
 

- สายงานเจ้าหน้าที่พัสดุ
- สายงานพนักงานพัสดุ
สายงานนักวิชาการพัสดุ 
สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

 
2.
ตำแหน่งต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
3.
รหัสมาตรฐานสินค้า 55 หมวด  
4.
นวทางการจัดทำอัตราครุภัณฑ์    
5.
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง "ปัญหาการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่พัสดมหาวิทยาลัยนเรศวร" (นางสาวธิติมา พึ่งพันธุ์)

 
6
รหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS  
7
13 Fonts หนังสือราชการ  
8
การจ่ายเงินล่วงหน้า  
9
ผู้ขายลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบการโอนเงิน
 
10
คู่มือผู้ขายในการตรวจสอบการโอนเงิน
 
 

 
     
 
 
 
update June 23, 2014
 

-