ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 

            คลิกที่  http://tinreg.rd.go.th/findNID/FindingNIDMain_new.asp

          จะพบหน้าจอดังรูปที่ 1

                                                รูปที่ 1  แสดงหน้าจอสืบค้นข้อมูล


                   ระบุข้อมูลที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นเลขภาษี 13 หลักของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
สะอาดเซอร์วิส   เลขภาษี 10 หลัก คือ 2530010122

Description: http://1.bp.blogspot.com/-XkoTvvcWuMM/UK8qPUN1idI/AAAAAAAAAGU/OGQj4fxnKW8/s640/Untitled2.jpg

                           รูปที่ 2  แสดงตัวอย่างการระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา

 

หมายเหตุ   การระบุชื่อ ไม่ต้องระบุทั้งหมด ควรระบุเพียงบางส่วน เพื่อความถูกต้อง
                        และสะดวกต่อการค้นหา

 

                ระบบจะแสดงผลการสืบค้น ดังรูป

Description: http://1.bp.blogspot.com/-rXFpiAi1NIQ/UK8qzZ7mqPI/AAAAAAAAAGc/5ny-zqpjmQ0/s640/Untitled3.jpg