หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ ในระบบ GFMIS

 

โดย  นางสาวนาตอนงค์  จันทร์แจ่มแจ้ง

 

หน่วยนับคืออะไร

 

                หน่วยนับ คือ หน่วยการวัดของรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ที่เราจะบันทึกรายการ
ลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ชิ้น อัน เครื่อง งาน เป็นต้น ซึ่งในระบบ
GFMIS จะเรียกว่า “หน่วยสั่งซื้อ”

 

เราจะใช้หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อเมื่อใด

 

                เมื่อเราดำเนินการบันทึกรายการซื้อจ้างลงในแบบฟอร์ม บส.01 หรือ บส.01 หรือใบ  PO ในระบบ SAP   เราจะต้องกรอกจำนวนของหน่วยนับ พร้อมทั้งกรอกรหัสของหน่วยนับด้วย

 

หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อสำคัญอย่างไร

 

                หน่วยนับเป็นรหัสที่สำคัญมาก หากเราไม่ใส่หน่วยนับ หรือใส่หน่วยนับ แต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่ในระบบ GFMIS แล้ว  ระบบก็จะแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้เราไม่สามารถบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ได้

 

หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อในปัจจุบัน

 

                หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อในระบบ GFMIS ในปัจจุบันจะมีทั้งหมด 206 รายการ  ดยเรียงลำดับตาม
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังนี้

 

หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ

ข้อความของ
หน่วยการวัด

หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ

ข้อความของ
หน่วยการวัด

หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ

ข้อความของ
หน่วยการวัด

'

นิ้ว

KMH

กิโลเมตรต่อชั่วโมง

PPT

อัตราส่วนล้านล้าน

"2

ตารางนิ้ว

KMN

เคลวิน/นาที

PRD

งวด

"3

ลูกบาศก์นิ้ว

KMS

เคลวิน/วินาที

PRS

คน

%O

ต่อ mille

KPA

กิโลปาสคาล

PT

ไพนท์, หน่วยวัดขนาดของเหลว US

A/V

ซีเมนส์ต่อเมตร

KVA

กิโลโวลต์แอมแปร์

QML

กิโลโมล

ACR

เอเคอร์

L

ลิตร

QT

ควอรท,หน่วยวัดขนาดของเหลว US

AU

หน่วยนับกิจกรรม

LB

US ปอนด์

RF

มิลลิฟาเรด

BAG

ถุง

LHK

ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร

RHO

กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

BK

เล่ม

LMI

ลิตร/นาที

RM

รีม

BPH

แกลลอนต่อชั่วโมง (US)

LMS

ลิตร/โมลวินาที

ROL

Roll (ม้วน)

BT.

ขวด

LPH

ลิตรต่อชั่วโมง

R-U

นาโนฟาเรด

C3S

ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที

LT

Kilotonne

SHE

ผืน

CAB

ตู้

M

เมตร

SHT

แผ่น

CAN

กระป๋อง

M/L

โมลต่อลิตร

ST

ชุด

CAR

คัน

M/M

โมลต่อลูกบาศก์เมตร

STK

ท่อน

CCM

ลูกบาศก์เซนติเมตร

M/S

เมตร/วินาที

SYS

ระบบ

CD3

ลูกบาศก์เดซิเมตร

M2

ตารางเมตร

T

หลักพัน

CL

เซนติลิตร

M-2

1 / ตารางเมตร

TM

ครั้ง

CM

เซนติเมตร

M2S

ตารางเมตร/วินาที

TO

ตัน

CM2

ตารางเซนติเมตร

M3

ลูกบาศก์เมตร

TOM

ตัน/ลูกบาศก์เมตร

CMS

เซนติเมตร/วินาที

M3H

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

TON

US ตัน

CRT

กล่อง

M3S

ลูกบาศก์เมตร/วินาที

TUB

ท่อ

CT

คาร์ตัน

MAC

เครื่อง

U1

แท่ง

CUP

ถ้วย

MD

มัด

U10

ขด

CV

หีบ

MEJ

เมกะจูล

U11

โคม

DAY

วัน

MG

มิลลิกรัม

U12

คิว

DEG

องศา

MGL

มิลลิกรัม/ลิตร

U13

ปี๊บ

DM

เดซิเมตร

MGO

เมกะโอมห์

U14

ซอง

DR

ถัง

MGQ

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

U15

ดวง

DZ

โหล

MH

เมตร/ชั่วโมง

U16

ดอก

EA

ชิ้น

MHV

เมกะโวลต์

U17

แผง

EML

หน่วยเอมไซน์/มิลลิลิตร

MI

ไมล์

U18

ตลับ

EU

หน่วยเอมไซน์

MI2

ตารางไมล์

U19

เที่ยว

FIL

แฟ้ม

MIN

นาที

U2

ตัว

FOZ

ออนซ์หน่วยวัดของเหลว US

MIS

ไมโครวินาที

U20

นัด

FT

ฟุต

ML

มิลลิลิตร

U21

แท่น

FT2

ตารางฟุต

MLI

Milliliter act. ingr.

U22

บาน

FT3

ลูกบาศก์ฟุต

MM

มิลลิเมตร

U23

ใบ

FYR

กิกะจูล

MM2

ตารางมิลลิเมตร

U24

ภาพ/รูป

G

กรัม

MM3

ลูกบาศก์มิลลิเมตร

U25

เรือน

GA

US แกลลอน

MN

เมกะนิวตัน

U26

ล้อ

GAU

กรัมทองคำ

MNM

มิลลินิวตัน/เมตร

U27

ลัง

GL

gram act.ingrd / liter

MPG

ไมล์ต่อแกลลอน (US)

U28

วง

GLI

กรัม/ลิตร

MPL

มิลิโมลต่อลิตร

U29

เส้น

GM

กรัมต่อโมล

MPS

มิลลิปาสคาลวินาที

U3

ลูก

GM2

กรัม/ตารางเมตร

MS

พิโควินาที

U30

หลอด

GM3

กรัมต่อลูกบาศก์เมตร

MS2

เมตร/วินาทีกำลังสอง

U31

หลัง

GOH

กิกะโอห์ม

MSC

ไมโครซเมนส์ต่อเซนติเมตร

U32

เม็ด

GPM

แกลลอนต่อไมล์ (US)

MSE

มิลลิวินาที

U33

ไมโครแอมแปร์

GRO

ตัวใหญ่

MTH

เดือน

U34

ไมโครฟาเรด

GRP

กลุ่ม

MWH

เมกะวัตต์ ชั่วโมง

U35

ไมโครเมตร

H

ชั่วโมง

NA

นาโนแอมแปร์

U36

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

HA

เฮกตาร์

NAM

นาโนเมตร

U37

ไมโครลิตร

HL

เฮกโตลิตร

NG

Gram act. ingrd.

U4

กระสอบ

HR.

ชั่วโมง

NI

กิโลนิวตัน

U40

ไมโครกรัม/ลิตร

IB

พิโคฟาเรด

NM

นิวตัน/เมตร

U5

กรง

JKG

จูล/กิโลกรัม

NMM

นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

U6

กรอบ

JMO

จูล/โมล

NS

นาโนวินาที

U7

กระถาง

JOB

งาน

OC

ออนซ์

U8

กระบอก

KAI

Kilogram act. ingrd.

P

จุด

U9

ก้อน

KD3

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

PAA

คู่

UNT

หน่วย

KG

กิโลกรัม

PAC

แพค/ห่อ

VAL

วัสดุที่คิดมูลค่าเท่านั้น

KGM

กิโลกรัม/โมล

PAL

แพลเลต

VAM

โวลต์แอมแปร์

KGS

กิโลกรัมต่อวินาที

PAS

ปาสคาลวินาที

WKS

สัปดาห์

KIK

kg act.ingrd. / kg

PC.

เมกะโวลต์แอมแปร์

Y

ปี

KJK

กิโลจูล/กิโลกรัม

PGL

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

YD

หลา

KJM

กิโลจูล/โมล

PMI

หนึ่ง/นาที

YD2

ตารางหลา

KM

กิโลเมตร

PPB

อัตราส่วนพันล้าน

YD3

ลูกบาศก์หลา

KM2

ตารางกิโลเมตร

PPM

อัตราส่วนล้าน

 

 

 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบันทึกหน่วยนับ

 

                จากประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และการทดลองบันทึกรายการ และนำส่งข้อมูลด้วย Excel Loader ในระบบ GFMIS พบข้อผิดพลาดในการบันทึกหน่วยนับ ดังนี้

1.       ไม่กรอกข้อมูลใด ๆ ลงในช่อง “หน่วย” ในแบบฟอร์ม  อาจจะด้วยความรีบร้อน หรือลืม กรณีนี้

ระบบจะแจ้งข้อความผิดพลาด ว่า “กรุณาระบุหน่วยสั่งซื้อ

2.       ใช้หน่วยนับเป็นภาษาไทย  ผู้บันทึกรายการไม่กรอกหน่วยนับ อาจจะด้วยความไม่รู้ หรือด้วยความ

เคยชินกับการพิมพ์ภาษาไทย ในกรณีนี้ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาด ว่า “หน่วยสั่งซื้อ (หน่วยสั่งซื้อที่ได้บันทึกไว้)
  ไม่พบข้อมูล

3.       ใช้หน่วยนับตามใบเสนอราคาในกรณีนี้ มักเกิดขึ้นจากใบเสนอราคาที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พิมพ์ออกมา

จากคอมพิวเตอร์ แล้วทางเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการก็บันทึกตาม โดยไม่ได้คำนึงถึงหน่วยนับที่อยู่ในระบบ GFMIS   ซึ่งระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับการใส่หน่วยนับ เป็นภาษาไทย

4.       ใช้คานเคาะก่อน/หลังพิมพ์หน่วยนับ  เกิดขึ้น จากความเคยชินของผู้บันทึกรายการ หากตรวจสอบ

จากเอกสารที่ print ออกมา  บางครั้งเราไม่สามารถบอกได้ว่า ข้อมูลที่อยู่ใน file นั้นผิดหรือไม่ ดังนั้น หากจะตรวจสอบ ควรตรวจสอบจาก file ที่บันทึกอยู่ ในกรณีนี้ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ 2 และ กรณีที่ 3

 

บทสรุป

 

                หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่สำหรับการส่งข้อมูล แต่ทว่า ก็ทำให้เราเสียเวลาที่จะต้องมาแก้ไข หรือนำส่งใหม่อีกครั้ง  ดังนั้น การเน้นย้ำให้ผู้บันทำรายการในการให้ความสำคัญของการบันทึกหน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อ ก็จะช่วยในการป้องกันได้มาก รวมทั้ง ผู้นำส่งควรตรวจสอบข้อมูลใน file ก่อนนำส่ง เพื่อจะได้ไม่เสียเวลากับ การต้องแก้ไข  zip file และนำส่งใหม่อีกครั้ง

 

download file บทความ ได้ที่นี่

*************************