ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย?

:
กรณีผู้ขายตรวจสอบเอง

 

นางสาวนาตอนงค์  จันทร์แจ่มแจ้ง
นักวิชาการพัสดุ 6

ผู้ขายคือใคร?

 

               ในระบบ GFMIS  ผู้ขาย จะหมายถึง คู่ค้าของส่วนราชการ อาทิเช่น บุคคลธรรมดา  ร้านค้า  ห้างฯ ร้าน หรือแม้แต่ส่วนราชการเองก็ตาม ก็เป็นผู้ขายได้เช่นกัน แต่ทว่าจะต้องเป็นคู่ค้าที่ได้มีการสร้างข้อมูลสร้างข้อมูลไว้ในระบบ GFMIS เท่านั้น

 

เราจะตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีได้อย่างไร?

 

               บ่อยครั้งที่ผู้ขายพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชี แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากนั้น เป็นเงินที่ได้รับจากหน่วยงานใดบ้าง ปัญหานี้  โครงการ GFMIS ได้ดำเนินการโดยจัดทำรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ไว้ที่เว็บไซต์  http://vendors.mygfmis.com  ทั้งนี้ มีขั้นตอน

และวิธีการดังนี้

 

                    1.     การลงทะเบียน

                            เป็นปกติธรรมดาทั่วไป สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็ไม่พ้นการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ซึ่งผู้ขายสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานรายงานการจ่ายชำระเงินได้ด้วยตนเอง  โดยปฏิบัติดังนี้

                            1.1      เข้าสู่เว็บไซต์  http://vendors.mygfmis.com  จะปรากฏจอภาพดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

                            1.2      ใช้ Mouse  Click  เลือก  ลงทะเบียน    เพื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน  ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

 

                            1.3      ระบุข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้

                                        - ช่อง  “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร”  ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (กรณีนิติบุคคล)

  หรือ เลขประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) เพื่อใช้เป็น User ID สำหรับการเข้าระบบในครั้งต่อไป

                                        - ช่อง “หมายเลขบัญชี” ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ

 โอนเงินเข้าบัญชี    หากมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐเกินกว่า 1 บัญชี  สามารถเลือกระบุ

เลขที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งได้ โดยการระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก  จะต้องระบุ  ตัวเลขติดกันทั้งหมด  โดยไม่มีขีดขั้นกลาง ( - )

ช่อง “รหัสผ่าน”    ระบุรหัสผ่านที่ผู้ขายต้องการ  ซึ่งมีความยาว  6  ตัวอักษร

                                        - ช่อง “ยืนยันรหัสผ่าน”    ระบุรหัสผ่าน  ซ้ำอีกครั้ง

                                        - ช่อง  “อีเมล์”    ระบุอีเมล์ของผู้ขาย  (ถ้ามี)  เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีจำเป็น

                    1.4      กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อระบุข้อมูลต่าง ๆเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล และสิ้นสุดการลงทะเบียน

รูปที่ 3

 

                    2.     การเรียกดูรายงานเพื่อการใช้งาน

                            เมื่อเราต้องการตรวจสอบเงินที่โอนเข้าบัญชี เราต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานรายงานการจ่ายชำระเงิน

ให้ปฏิบัติดังนี้

                            2.1      ช่อง  “รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี”  ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

                    2.2      ช่อง “รหัสผ่าน”  ระบุรหัสผ่านตามที่ได้กำหนดไว้เมื่อทำการลงทะเบียน ดังรูปที่ 4  แล้วจึงกดปุ่ม

 “ตกลง”  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 5

 

รูปที่ 4

 

รูปที่ 5

                            2.3      ใช้ Mouse Click เลือก  “รายงานการจ่ายชำระเงิน”  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกแสดงข้อมูล

  ดังรูปที่ 6

 

รูปที่ 6

                            2.4      ผู้ขายต้องเลือกวันที่ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล  โดยกดปุ่ม       เพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ 

(หากไม่ระบุ ระบบจะไม่ประมวลผล)   ดังรูปที่ 7

 

รูปที่ 7

                            2.5      กดปุ่ม  “ตกลง”   ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายชำระเงินของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะการตั้งเบิก

ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน

ที่ผู้ขายระบุตอนทำการลงทะเบียน ซึ่งรายงานจะแสดงข้อมูลในรูปของ Excel file ดังรูปที่ 8

 

รูปที่ 8

ข้อมูลอะไรบ้างที่แสดงในรายงาน

                    ข้อมูลที่แสดงในรายงานการจ่ายชำระเงิน  มีดังนี้

                    · ช่อง “ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน”   แสดง  หน่วยงานระดับกรมที่จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย

                    · ช่อง “หน่วยเบิกจ่าย”    แสดง  หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย  ซึ่งเป็นผู้ตั้งเบิกและจ่ายชำระเงิน

                    · ช่อง “จังหวัด”   แสดง จังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายนั้นสังกัดอยู่

                    · ช่อง “เลขที่ใบแจ้งหนี้”  แสดงเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงานบันทึกในระบบในขั้นตอนการ ตั้งเบิกของหน่วยงาน

                    ·  ช่อง “วันที่สั่งโอนเงิน”   แสดง  วันที่ที่กรมบัญชีกลางทำการสั่งโอนเงิน 

                    ·  ช่อง “ธนาคาร/สาขา”  แสดง   ชื่อธนาคาร และสาขาของบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานภาครัฐ

                         สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

 

รูปที่ 9

 

§       ช่อง “ชื่อบัญชี”  แสดง   ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานภาครัฐสั่งโอนเงินเข้าบัญชี

§       ช่อง “เลขที่บัญชี “  แสดง  เลขที่บัญชีธนาคารที่หน่วยงานภาครัฐสั่งโอนเงินเข้าบัญชี

§     ช่อง “จำนวนเงินรวม”   แสดงจำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐทำการตั้งเบิกก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

§       ช่อง “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย”  แสดง จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

§       ช่อง “ค่าปรับ”   แสดง ค่าปรับ (ถ้ามี)

§     ช่อง “จำนวนเงินสุทธิ”  แสดงจำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายให้แก่ผู้ขายหลังจากหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และค่าปรับ (ถ้ามี) แล้ว  แต่เป็นมูลค่า ก่อน หักค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

          หากบรรทัดรายการใดมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม  ปรากฏในช่องสุดท้าย (ดังแสดงในรูปที่ 9)    ให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างย่อย
ดังรูปที่
10 ซึ่งจะแสดงข้อความในกรณีที่เป็นรายการการโอนเงินที่ได้รับการโอนสิทธิการรับเงินจากผู้ขายรายอื่น โดยจะระบุรหัสผู้ขาย-ชื่อผู้ขาย
ผู้ที่โอนสิทธิการรับชำระเงินมาให้ นอกจากนี้ถ้าส่วนราชการได้บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่หน่วยงานภาครัฐรวบรวม
ใบแจ้งหนี้หลายใบเพื่อจ่ายชำระในรายการเดียว  รายละเอียดเลขที่ใบแจ้งหนี้ย่อยที่หน่วยงานภาครัฐระบุตอนตั้งเบิกจะปรากฏใน 
“รายละเอียดเพิ่มเติม” 

 

 

รูปที่ 10

 

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 

1.       ผู้ที่ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอสมควร

2.       คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ จะต้องต่อเข้ากับระบบ internet 

3.       ข้อมูลที่เรียกได้อาจจะไม่เป็นปัจจุบัน

 

ปัญหาในการเริ่มต้น

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมน: คลิกขวาที่นี่
 


                    เมื่อเรียกเวปขึ้นมา มักจะมีหน้าจอว่าง ให้คลิกขวาที่แถบสีเหลือง

 

                    จะปรากฏข้อความขึ้นมา ให้เลือก    Temporarily allow Pop-ups

 

                    เมื่อเลือกแล้ว หน้าจอด้านล่างนี้จึงจะเปิดขึ้นมา

 

 

ที่มา/แหล่งอ้างอิง

 

                    http://gfmisreport.mygfmis.com/public/Download/Manual_WebVendorPayment.doc

 

Download File เอกสาร

1.คู่มือจากโครงการGFMIS
2. เอกสารจากเวปเพจ

 

õõõõõõõõ