วิธีดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล
การเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา

 

 
ความเป็นมา

                มติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202 /ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เห็นชอบในหลักการตามมาตรการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสนอ โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่อมาบางมาตรการได้มีการผ่อนปรนให้กับผู้รับจ้างเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ มาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันการสมยอมในการเสนอราคาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังปรากฎเป็นข่าวคราวอยู่เสมอประการหนึ่งว่ายังมีการพยายามปิดกั้นข่าวการประกวดราคาไม่ให้แพร่หลาย ซึ่งแน่นอนการที่จะสามารถดำเนินการปิดข่าวได้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ

ข้อเท็จจริ

                สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้กำหนดมาตรการให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถึงแม้ระเบียบพัสดุจะไม่ได้กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องเผยแพร่ก็ตาม ทั้งนี้เพราะ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีศักยภาพที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้เนื่องจากมีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางและทุกส่วนภูมิภาคของประเทศ และได้ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนทราบ โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคาที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่งมาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบ มาตรการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับและการปิดประกาศเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หากมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้หนึ่งผู้ใดมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ปรากฏว่าได้ผลอย่างดียิ่ง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คือ มีการพยายามปิดกั้นการเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาที่ส่งมาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกรูปแบบภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรายงานปัญหาอุปสรรคหลายกรณี ดังนี้

1. มีการติดต่อให้ไม่ปิดประกาศหรือกระทำการ   จำนวน      6     เรื่อง   ปิดกั้นข่าวสารการประกาศประกวดราคา
2. การส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์   จำนวน     12    เรื่อง  เกิดการสูญหาย
3. เอกสารในซองมิใช่ประกาศประกวดราคา จำนวน      3     เรื่อง
4. มีการทำหลักฐานเท็จว่านำส่งทางไปรษณีย์แล้ว จำนวน     11    เรื่อง
5. การส่งประกาศประกวดราคามีการปลอมแปลง จำนวน      4    เรื่อง   เอกสารในใบตอบรับปลายทางของไปรษณีย์
6. มีการนำส่งไปรษณีย์แต่ขอคืนภายหลัง จำนวน      1    เรื่อง
7. ได้รับประกาศประกาศประกวดราคาล่าช้า จำนวน     50    เรื่อง
8. ไม่ส่งประกาศประกวดราคา   จำนวน     25    เรื่อง
9. กำหนดเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา จำนวน     24    เรื่อง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือเป็นการปิดกั้นข่าว ฯ
รวม     136    เรื่อง

แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในการควบคุมขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีระบบที่สามารถควบคุมตรวจสอบที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับการรับและการปิดประกาศประกวดราคาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

                สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการประกาศประกวดราคาให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นแนวทางเดียวกันทุกส่วนราชการหรือหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นสื่อในการรับและจัดส่งเอกสารการประกวดราคา คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนในระหว่างการเดินทางของเอกสารดังกล่าว โดยการจัดประชุมส่วนราชการหรือทุกหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงินมาก ๆ รวมทั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการประกาศประกวดราคา

วัตถุประสงค์

                ข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                1. เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินการและการจัดส่งเอกสารการประกวดราคาให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกขั้นตอน สร้างความโปร่งใส และทำให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ซึ่งจะลดโอกาสการกระทำทุจริตโดยการปิดกั้นข้อมูลการประกวดราคาเพื่อให้รู้กันอยู่ในเฉพาะกลุ่ม

                2. เพื่อเสริมมาตรการการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา รวม 8 มาตรการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

                3. ให้ผู้บริหารของส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความสำนึกและมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคา

                4. เพื่อให้ประกาศประกวดราคาได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เป็นไปตามเจตนารมย์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบพัสดุของหน่วยงานอื่น

                5. เพื่อให้การประกวดราคามีการแข่งขันกันอย่างเสรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา 87 ซึ่งกำหนดว่า “รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ” ทำให้มีโอกาสได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ดีได้และในราคาที่เป็นธรรม เกิดความเป็นธรรมในสังคมธุรกิจ

วิธีดำเนินการ

                1. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดการประชุมผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล กรมการปกครองในฐานะดูแลหน่วยงานส่วนท้องถิ่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ป. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และนายจินตนา ชื่นศิริ รองเลขาธิการพระราชวังซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการพัสดุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

               2. ร่วมกันกำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาให้มีการควบคุมดูแล มีผู้รับผิดชอบ การจัดส่งให้หน่วยงานตามระเบียบให้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการกำหนดโทษที่เหมาะสม

                      3. เมื่อได้หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามข้อ 2 แล้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา

                เพื่อให้ประกาศประกวดราคาได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยไม่มีการปิดกั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา (ฮั้ว) จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน รัดกุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน โดยกำหนดแนวปฏิบัติแยกตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าว คือ หน่วยงานที่ออกประกาศประกวดราคา หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับฝากและนำส่งประกาศประกวดราคา (การสื่อสารแห่งประเทศไทย) และหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ ดังนี้

หน่วยงานที่ออกประกาศประกวดราคา

1. การจัดทำและควบคุมประกาศประกวดราคา

                   1.1 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานให้ทำหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำประกาศประกวดราคาให้มากพอสำหรับการปิดประกาศประกวดราคา และการจัดส่งตามระเบียบพัสดุ แล้วส่งมอบคู่ฉบับหรือสำเนาให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้งลงชื่อรับมอบในต้นฉบับก่อนการปิดประกาศประกวดราคา

                    1.2 ให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการลงในทะเบียนประกาศประกวดราคา (ตามแบบแนบท้าย 1) ทันทีในวันที่ได้รับคู่ฉบับหรือสำเนาประกาศประกวดราคานั้น ทุกประกาศประกวดราคา แล้วบันทึกเลขลำดับที่ตามทะเบียนประกาศประกวดราคาไว้ด้านบนประกาศประกวดราคาฉบับที่จะปิดประกาศ
              การดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้กระทำ ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ออกประกาศประกวดราคาหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาเผยแพร่ก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

          2. การปิดและปลดประกาศประกวดราคา

               2.1  การปิดประกาศประกวดราคา

                  2.1.1 ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา ตามข้อ 1   ส่งมอบประกาศประกวดราคาฉบับที่บันทึกเลขลำดับที่กำกับให้ผู้ปิดประกาศประกวดราคาและพยานบุคคลตามที่ได้รับการแต่งตั้งทันทีในวันที่บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา โดยให้ผู้ปิดประกาศประกวดราคาพร้อมพยานบุคคลดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

                การดำเนินการดังกล่าวให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ได้รับประกาศประกวดราคาจากผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
                ทั้งนี้ให้ผู้ปิดประกาศประกวดราคาเป็นผู้รักษากุญแจตู้ปิดประกาศประกวดราคา และจัดทำหลักฐานการรับ-ส่งมอบกุญแจตู้ปิดประกาศประกวดราคา กับผู้ปลดประกาศประกวดราคา
                หากหน่วยงานเห็นสมควรจัดส่งประกาศประกวดราคาไปเผยแพร่ ณ ที่ทำการสาขาหรือหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็ให้กระทำได้

                2.1.2   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่ปิดประกาศ และจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

               2.2   การปลดประกาศประกวดราคา

                หลังจากวันเปิดซองประกวดราคาแล้ว ให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาพร้อมพยานบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขอรับกุญแจตู้ปิดประกาศประกวดราคาจากผู้ปิดประกาศประกวดราคา ตามข้อ 2.1.1 วรรคสาม โดยลงชื่อและวันเวลารับมอบไว้ในหลักฐาน แล้วปลดประกาศประกวดราคา แต่ละฉบับ พร้อมลงชื่อและวันเดือนปีที่ปลดประกาศประกวดราคากำกับไว้ด้านล่างประกาศประกวดราคาที่ปลด และในทะเบียนประกาศประกวดราคา หลังจากปลดประกาศประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบกุญแจตู้ปิดประกาศประกวดราคาให้ผู้ปิดประกาศประกวดราคา พร้อมลงชื่อและวันเวลาไว้ในหลักฐาน
                ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย

            3. การส่งประกาศประกวดราคาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ตามระเบียบ

                จัดให้มีซองประกาศประกวดราคาที่มีลักษณะพิเศษ (ตามแบบแนบท้าย 2)

                3.1 กรณีหน่วยงานที่ออกประกาศประกวดราคาเป็นผู้จัดส่งโดยตรง

                    3.1.1 เมื่อผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามข้อ 1.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

 • บันทึกรายการนำส่งในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือ
 • จัดเตรียมซองประกาศประกวดราคาพร้อมประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี และจ่าหน้าซอง
 • บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี ใส่ซองและปิดผนึกต่อหน้าผู้นำส่งประกาศประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ส่งมอบซองประกาศประกวดราคาพร้อมสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาลงชื่อรับในทะเบียนประกาศประกวดราคา

                    3.1.2 ผู้นำส่งประกาศประกวดราคานำส่งโดยให้ผู้รับ ณ หน่วยงานปลายทางลงลายมือชื่อ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และวันเวลาในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้ครบถ้วน แล้วส่งมอบสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาเก็บรักษา
                    การดำเนินการตามข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
                    3.1.3 ให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือ หากไม่ถูกต้องให้รายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาดำเนินการ

                3.2   กรณีหน่วยงานที่ออกประกาศประกวดราคาเป็นผู้จัดส่งทางไปรษณีย์

                    3.2.1 เมื่อผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามข้อ 1.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

 • จัดทำใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ตามแบบแนบท้าย 3) พร้อมสำเนา
 • จัดเตรียมซองประกาศประกวดราคาพร้อมประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี และจ่าหน้าซอง
 • บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี ใส่ซองและปิดผนึกต่อหน้าผู้นำส่งประกาศประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ส่งมอบซองประกาศประกวดราคาพร้อมใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ให้ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาลงชื่อรับในทะเบียนประกาศประกวดราคา

                    3.2.2 ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาจัดส่งให้ที่ทำการไปรษณีย์ โดยลงลายมือชื่อ ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาและพนักงานรับฝากพร้อมกัน ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาให้ครบถ้วน ทั้งต้นฉบับและสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน แล้วผู้นำส่งประกาศประกวดราคารับมอบสำเนาใบนำส่งดังกล่าวมาส่งมอบให้ ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาเก็บรักษา
                    การดำเนินการตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
                    3.2.3 ในกรณีที่ต้องการขอถอนคืน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า ที่ฝากส่งกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไว้แล้ว ให้หน่วยงานทำหนังสือถึงหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ที่ฝากส่ง แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่งดำเนินการดังนี้

 • ติดต่อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อขอถอนคืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า โดยแสดงหลักฐานประจำตัว สำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) และตัวอย่างจ่าหน้าที่ต้องการขอถอนคืน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า
 • ตรวจสอบการบันทึกการขอถอนคืน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า ในใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) ทั้งต้นฉบับและสำเนาพร้อมการลงลายมือชื่อ ระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่
 • รับมอบสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการแก้ไขแล้วและซองที่ขอถอนคืน(ถ้ามี) จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
 • ส่งมอบสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการแก้ไขแล้วและซองที่ขอถอนคืน(ถ้ามี) ให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา

                    3.2.4 ให้ผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามข้อ 3.2.2 และ 3.2.3 หากไม่ถูกต้องให้รายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาดำเนินการ

                3.3 กรณีสารบรรณกลางเป็นผู้จัดส่งโดยตรง

                    3.3.1 เมื่อผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามข้อ 1.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบประกาศประกวดราคาที่จะจัดส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ตามระเบียบ แก่ ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยสารบรรณกลางที่ได้รับแต่งตั้ง (หรือ ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) ทันทีในวันที่บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา โดยให้ลงชื่อรับมอบในทะเบียนประกาศประกวดราคา
                    3.3.2 ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานอื่น สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) ดำเนินการดังนี้

 • ลงทะเบียนหนังสือส่ง
 • บันทึกรายการนำส่งในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือ
 • จัดเตรียมซองประกาศประกวดราคาพร้อมประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี และจ่าหน้าซอง
 • บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี ใส่ซองและปิดผนึกต่อหน้าผู้นำส่งประกาศประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ส่งมอบซองประกาศประกวดราคาพร้อมสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาลงชื่อรับในทะเบียนหนังสือส่ง

                    3.3.3 ผู้นำส่งประกาศประกวดราคานำส่งโดยให้ผู้รับ ณ หน่วยงานปลายทาง ลงลายมือชื่อ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และวันเวลาในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้ครบถ้วนแล้วส่งมอบสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหน้าหน่วยงานธุรการ สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) เก็บรักษา
                    การดำเนินการตามข้อ 3.3.2 และ 3.3.3 ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับประกาศประกวดราคาจากผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
                    3.3.4 ให้หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหน้าหน่วยงานธุรการ สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือกับทะเบียนหนังสือส่ง หากไม่ถูกต้องให้รายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาดำเนินการ

                3.4 กรณีสารบรรณกลางเป็นผู้จัดส่งทางไปรษณีย์

                    3.4.1 เมื่อผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา บันทึกรายการตามข้อ 1.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบประกาศประกวดราคาที่จะจัดส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ตามระเบียบ แก่ ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยสารบรรณกลางที่ได้รับการแต่งตั้ง (หรือ ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) ทันทีในวันที่บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา โดยให้ลงชื่อรับมอบในทะเบียนประกาศประกวดราคา
                    3.4.2 ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานอื่น สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) ดำเนินการดังนี้

 • ลงทะเบียนหนังสือส่ง
 • จัดทำใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ตามแบบแนบท้าย 3) พร้อมสำเนา
 • จัดเตรียมซองประกาศประกวดราคาพร้อมประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี และจ่าหน้าซอง
 • บรรจุประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณี ใส่ซองและปิดผนึกต่อหน้าผู้นำส่งประกาศประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ส่งมอบซองประกาศประกวดราคาพร้อมใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ให้ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาลงชื่อรับในทะเบียนหนังสือส่ง

                    3.4.3 ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาจัดส่งให้ที่ทำการไปรษณีย์ โดยลงลายมือชื่อ ผู้นำส่งประกาศประกวดราคาและพนักงานรับฝากพร้อมกัน ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาให้ครบถ้วน ทั้งต้นฉบับและสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน แล้วผู้นำส่งประกาศประกวดราคารับมอบสำเนาใบนำส่งดังกล่าวมาส่งมอบให้หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหน้าหน่วยงานธุรการ สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) เก็บรักษา
                    การดำเนินการตามข้อ 3.4.2 และ 3.4.3 ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับประกาศประกวดราคาจากผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
                    3.4.4 ในกรณีที่ต้องการขอถอนคืน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า ที่ฝากส่งกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไว้แล้ว ให้หน่วยงานทำหนังสือถึงหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ที่ฝากส่ง แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่งดำเนินการดังนี้

 • ติดต่อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อขอถอนคืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า โดยแสดงหลักฐานประจำตัว สำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) และตัวอย่างจ่าหน้าที่ต้องการขอถอนคืน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า
 • ตรวจสอบการบันทึกการขอถอนคืน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า ในใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) ทั้งต้นฉบับและสำเนาพร้อมการลงลายมือชื่อ ระบุชื่อ นามสกุล และวันเวลาของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่
 • รับมอบสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการแก้ไขแล้วและซองที่ขอถอนคืน(ถ้ามี) จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
 • ส่งมอบสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ฉบับเดิม) ที่บันทึกการแก้ไขแล้วและซองที่ขอถอนคืน(ถ้ามี) ให้หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหน้าหน่วยงานธุรการ สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค)

                    3.4.5 ให้หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลาง (หรือ หัวหน้าหน่วยงานธุรการ สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสำเนาใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามข้อ 3.4.3 และ 3.4.4 หากไม่ถูกต้องให้รายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาดำเนินการ

หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับฝากและนำส่งประกาศประกวดราคา (การสื่อสารแห่งประเทศไทย)

                เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำซองประกาศประกวดราคาพร้อมหลักฐานใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน (ใบนำส่ง ฯ) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตอบรับ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. การรับฝาก

                1.1   พนักงานรับฝากที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบความถูกต้องของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่นำมาฝากส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ตรวจสอบการหุ้มห่อ ขนาด น้ำหนัก จ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของผู้รับและผู้ฝากส่ง ให้มีรายละเอียดครบถ้วน รายละเอียดในแบบพิมพ์ใบรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ป.187) ให้ชื่อผู้รับตรงกับจ่าหน้าที่ปรากฏบนห่อ/ซองหรือใบนำส่งฯ ใบนำส่ง ฯ มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่งตรงกับที่ให้ไว้กับที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น
                1.2   เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้ดำเนินการรับฝาก โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนดในระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกรายการในใบนำส่ง ฯ และใบรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ป.187) ลงลายมือชื่อผู้นำส่งประกาศประกวดราคาและพนักงานรับฝากในใบนำส่งฯ ทั้งต้นฉบับและสำเนาโดยพร้อมกัน ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมวันเวลาให้ครบถ้วน และพนักงานรับฝากประทับตราประจำวันให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝาก แล้วมอบสำเนาใบนำส่งฯ ให้ผู้นำส่งประกาศประกวดราคา ต้นฉบับใบนำส่งฯ เก็บเป็นหลักฐานประจำที่ทำการ
                1.3   ให้พนักงานรับฝาก ส่งมอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่รับฝากไว้แล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการปิดถุง โดยกรอกรายละเอียดในรายการรับส่งมอบไปรษณีย์ภัณฑ์/พัสดุไปรษณีย์ ภายในที่ทำการ....(ป 210) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ-ส่งมอบ พร้อมทั้งลงชื่อรับ-ส่งมอบต่อกันให้ครบถ้วน

2. การส่งต่อ

                เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการปิดถุง ตรวจสอบจำนวน ความเรียบร้อยของห่อ/ซองไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย ให้ดำเนินการคัดแยกออกเป็น 2 พวก คือ

                2.1   กรณีนำจ่ายในพื้นที่เขตจ่ายรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ให้ส่งมอบกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเปิดถุง เพื่อทำการประทับตราประจำวันที่ด้านหลังห่อ/ซอง แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นำจ่ายที่เป็นพนักงานการสื่อสาร ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจัดทำบัญชีควบคุมการนำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ป.187 พิเศษ) หรือบัญชีควบคุมการนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์รับรอง/ลงทะเบียน/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/พัสดุไปรษณีย์ในประเทศภายนอกที่ทำการ (ป.184) เพื่อดำเนินการต่อไป
                2.2   กรณีต้องขนส่งต่อไปเพื่อนำจ่ายในพื้นที่เขตจ่ายรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์แห่งอื่น ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารในการขนส่ง โดยลงรายการในบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ป.29) ให้ครบถ้วน และระบุเลขหมายของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แต่ละชิ้น พร้อมลงชื่อกรรมการปิดถุง และประทับตราประจำวัน แล้วดำเนินการปิดถุง โดยจัดทำบัญชีมอบหมายถุงไปรษณีย์ (ป.58 พิเศษ) ส่งมอบถุงให้กับผู้ขนส่ง ตามกำหนดเวลาและระบบการขนส่งที่วางไว้

3. การนำจ่าย

                3.1   เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเปิดถุง ตรวจสอบจำนวนถุง ความเรียบร้อยของถุงกับบัญชีมอบหมายถุงไปรษณีย์ (ป.58 พิเศษ ) ให้ถูกต้องตรงกัน
                3.2   เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ให้เปิดถุงเพื่อนำไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่บรรจุภายในออกมาตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น เลขที่ EMS แต่ละชิ้น จำนวนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพห่อ/ซอง ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีกำกับถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ป.29) หากถูกต้องเรียบร้อยให้ประทับตราประจำวันนำจ่ายที่ด้านหลังห่อ/ซอง แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นำจ่ายที่เป็นพนักงานการสื่อสาร ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจัดทำบัญชีควบคุมการนำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ป.187 พิเศษ) หรือ บัญชีควบคุมการนำจ่าย ฯ (ป.184) โดยกรอกรายละเอียดส่งมอบ เช่น เลขหมายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แต่ละชิ้น จำนวนชิ้นที่ส่งมอบ แล้วให้เจ้าหน้าที่นำจ่ายลงชื่อ พร้อมวันเดือนปี และเวลาที่รับมอบ
                3.3   เมื่อเจ้าหน้าที่นำจ่าย นำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้แก่ผู้รับประกาศประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ควบคุมการนำจ่ายเรียกหลักฐานการนำจ่าย ที่ผู้รับลงชื่อ พร้อมวันเวลาแล้วคืนจากเจ้าหน้าที่นำจ่าย ตรวจสอบความเรียบร้อยของหลักฐานการนำจ่าย เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย จึงเก็บเป็นหลักฐานไว้ต่อไป

4. การขอถอนคืน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า

                เมื่อได้รับหนังสือการขอถอนคืน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงจ่าหน้า จากหน่วยงานผู้ฝากส่ง ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ดำเนินการดังนี้

หน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวประกวดราคา

 1. การรับซองประกาศประกวดราคา

                ผู้รับซองประกาศประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อได้รับซองประกาศประกวดราคาจากบุรุษไปรษณีย์ หรือผู้นำส่งประกาศประกวดราคา ให้ลงทะเบียนหนังสือรับ แล้วส่งมอบประกาศประกวดราคาพร้อมซองให้ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยเผยแพร่ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยลงชื่อรับมอบในทะเบียนหนังสือรับ ทั้งนี้ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับประกาศประกวดราคา หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

2. การเผยแพร่ข่าวประกวดราคา

                2.1   ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยเผยแพร่ เมื่อได้รับประกาศประกวดราคาพร้อมซองให้ลงทะเบียนหนังสือรับในหน่วยเผยแพร่ แล้วแยกประกาศประกวดราคาพร้อมซองที่ยังไม่พ้นกำหนดเวลาการขายหรือจ่ายแจกเอกสารประกวดราคา ส่งมอบให้ผู้เผยแพร่ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยให้ลงชื่อรับมอบ ในทะเบียนหนังสือรับในหน่วยงานเผยแพร่
                2.2   ผู้เผยแพร่เมื่อได้รับประกาศประกวดราคาพร้อมซองตามข้อ 2.1 แล้ว ให้ดำเนินการเผยแพร่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทางโทรทัศน์ หรือทางวิทยุ หรือปิดประกาศ หรือดำเนินการเผยแพร่โดยวิธีอื่น โดยลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่ในประกาศประกวดราคา และเก็บรักษาเทปการออกอากาศข่าวการประกวดราคา หรือเอกสารการเผยแพร่โดยวิธีอื่นไว้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน
                การดำเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับประกาศประกวดราคาหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
                2.3   หลังจากเผยแพร่ตามข้อ 2.2 แล้ว ให้ผู้เผยแพร่ส่งมอบประกาศประกวดราคาพร้อมซองที่เผยแพร่แล้วให้ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยเผยแพร่ โดยลงชื่อส่งมอบในทะเบียนหนังสือรับ ตามข้อ 2.1
                2.4   ผู้รับประกาศประกวดราคาในหน่วยเผยแพร่ รวบรวมประกาศประกวดราคาพร้อมซองที่ไม่ได้ส่งให้ผู้เผยแพร่ ตามข้อ 2.1 เนื่องจากเลยกำหนดเวลาการขายหรือจ่ายแจกเอกสารประกวดราคา ส่งให้ผู้รับซองประกาศประกวดราคาตามข้อ 1 โดยลงชื่อรับในทะเบียนหนังสือรับของหน่วยเผยแพร่ เพื่อให้หน่วยงานแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุก 6 เดือน
                2.5   ให้เก็บรักษาทะเบียนหนังสือรับของหน่วยรับซองตามข้อ 1 และทะเบียนหนังสือรับของหน่วยเผยแพร่ตามข้อ 2.1 ไว้เพื่อการตรวจสอบ เช่นเดียวกับเอกสารทางการเงินและบัญชี

3. การตรวจสอบ

                ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

spiral.gif (10372 bytes)

(แบบแนบท้าย 1)

หน่วยงาน.................................................

ทะเบียนประกาศประกวดราคา

ประจำปีงบประมาณ…………

 

 

ลำ
ดับ
ที่

วันที่
บันทึก

เลขที่
ประกวด
ราคา

วันที่
ประกาศฯ

รายการที่ประกาศฯ

วันที่
ขายแบบ

วันที่/เวลา
ยื่นซอง

การรับมอบเพื่อปิดประกาศ

การปลดประกาศ

การส่ง/การรับมอบ

หมายเหตุ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

ส่งถึง

หนังสือที่
ลงวันที่

ผู้นำส่ง/ผู้รับ

ผู้ปิด

พยาน

ผู้ปลด

พยาน

ลงชื่อ

วันที่รับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแนบท้าย 3

                  ใบนำส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยชำระ

                                       ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

                                                                                                    ส่งครั้งที่………/…….

                                                                     วันที่………เดือน………………พ.ศ………….

เรียน หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์…………………..

                ขอนำส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษประเภทประกาศประกวดราคาของ (ชื่อฝากส่ง) ………................................................ …………………………….ซึ่งได้รับอนุญาตให้ฝากส่งได้ตามใบอนุญาตเลขที่………………….

ดังรายการต่อไปนี้

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อผู้รับ

ปลายทาง

เลขที่
ด่วนพิเศษ

น้ำหนัก(กรัม)

ค่าบริการ

หมายเหตุ

บาท

สต.

               
               
               
               
               
               
               
               
...................................................................
...................................................................
...................................................................
รวมทั้งสิ้น      

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่งกรอก ยอดรวมยกมาจากครั้งก่อน…………….บาท

ยอดรวมค่าฝากส่งครั้งนี้………………..บาท

พนักงานรับฝากกรอก ยอดรวมยกไป…………………….บาท

 

                                                                                                ตราประจำวัน

ลงชื่อ……………………………

      (………………………..…)                                                      ลงชื่อ…………………………..

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง                                                         (……………………..)

ลงชื่อ………………………………                                                             พนักงานรับฝาก

      (…………………………..)                                                     วันที่ ../…./…. เวลา…………

      ผู้นำส่งประกาศประกวดราคา

  วันที่…../…../….. เวลา……………

ที่มา http://www.oag.go.th/publication/command/pri010001.htm