***เป็นรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ และให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ในการกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

 

 

อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (4 กรกฎาคม 2555)

 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ปี 2560 (มีนาคม 2560)

ปี 2559 (สิงหาคม 2559)

ปี 2558 (มีนาคม 2558) และ ปี 2558 (เพิ่มเติม)

ปี 2557 (มีนาคม 2557) (link สำรอง)

ปี 2556 (กุมภาพันธ์ 2556)
เอกสารขอแก้ไขรายละเอียดรายการรถโดยสาร (เพิ่มเติม)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มเติม (26 สิงหาคม 2556)
ขอปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์ (22 ตุลาคม 2556)

ปี 2555 (กุมภาพันธ์ 2555)

ปี 2554 (มีนาคม 2554)

ปี 2553 (สิงหาคม 2553)

ปี 2553

ปี 2552  และ การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

 

ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์มิใช่ยา (9 สิงหาคม 2556)

 

เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (10 กุมภาพันธ์ 2555) ของกระทรวง ICT

ปี 2558 (มีนาคม 2558)

ปี 2557 (21 กุมภาพันธ์ 2557)

ปี 2556 (มีนาคม 2556) และ เพิ่มเติม

ปี 2555 (กุมภาพันธ์ 2555)

 

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS)

รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไข)

รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๔

 

ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ปี 2558 (มีนาคม 2558)

ปี 2557 (มีนาคม 2557) (link สำรอง)

อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน 2557)

ปี 2555 (กุมภาพันธ์ 2555)

หนังสือ ที่ นร 0719/ว 51 ลว. 31 มีนาคม 2554 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มีนาคม 2554)

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย(มีนาคมน 2554)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มีนาคม 2553)

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย(เมษายน 2553)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุุง  16  พฤศจิกายน 2552)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มีนาคม 2552)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (พฤษภาคม 2551)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (กุมภาพันธ์ 2550)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (พฤษภาคม 2548)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (พฤษภาคม 2547)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547(พฤษภาคม 2546)

 

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม ๒๕๕๗)

ปี 2559 (มกราคม 2559)

ปี 2558 (มีนาคม 2558)

ปี 2557 (มีนาคม 2557)

 
 

อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เมษายน ๒๕๕๗) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (ยกเลิกแล้ว)

ปี 2545

ปี 2548

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2554

เกณฑ์ราคาพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)28-Jun-2010

เกณฑ์ราคาพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์ (ตามราคามาตรฐานของ MICT) (ปี 2553)

ราคามาตรฐานรถราชการ ประเภทรถนั่งส่วนกลาง รถโดยสาร และรถประจำตำแหน่ง

รายละเอียดและคุณสมบัติกลางของรถโดยสาร 12-15 ที่นั่ง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ บันทึกขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดและคุณสมบัติของรถยนต์โดยสาร

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550

รายละเอียดและคุณสมบัติกลางของรถบรรทุก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดและคุณสมบัติกลางของรถบรรทุกโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตัน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉลากไฟเบอร์ 5

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กุมภาพันธ์ 2555)

 

 

update July 2, 2014