วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

01. ตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท
(ข้อ 19, ดำเนินการตามข้อ 39)
   
02. สอบราคา วงเงินเกินกว่า 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
(ข้อ 20, ดำเนินการตามข้อ 40-43)
   
03. ประกวดราคา วงเงินเกินกว่า 2,000,000.- บาท
(ข้อ 21, ดำเนินการตาม ข้อ 44-56)
   
04. วิธีพิเศษ วงเงินเกินกว่า 100,000.- บาท
(ข้อ 23->การซื้อ ดำเนินการตามข้อ 57)
(ข้อ 24->การจ้าง ดำเนินการตามข้อ 58)
   
05. วิธีกรณีพิเศษ ไม่จำกัดวงเงิน (ข้อ 26, ดำเนินการตาม ข้อ 59)
   
06. e-Auction วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท
(ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง)