ปริญญาตรี

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

    ปริญญาโท

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

       หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 
    ปริญญาเอก

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

       หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

 
 
      คู่มือนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา
      คู่มือนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 
 
 
 
ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ 0-5596-2411 ต่อ 310
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  คน