ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   เดิมชื่อภาควิชาพลศึกษาและภาควิชาสุขศึกษาคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา และถูกยุบหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาพลศึกษาได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มวิชาพลานามัยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้
เปิดสาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (กศบ.)  ในระดับปริญญาตรี โดยมีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะสหเวชศาสตร์ และเปิด
สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ศษม.)    ในระดับปริญญาโท ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ซึ่งมีศักยภาพ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน มากกว่า 90
เปอร์เซ็นต์โดยการบริหารงานของสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบนโยบายให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง จัดตั้งภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย โดย
การโอนคณาจารย์จากภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา   และได้กำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ    เป้าประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาโดยอาศัยนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรอบในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในของภาควิชาและผลการประเมินตรวจสอบภายในเป็นพื้นฐาน

 

ปรัชญา

 

พัฒนาครูคุณภาพ และนักการจัดการกีฬา ที่ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำสังคม
 

วิสัยทัศน์

          การผลิตครูพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และนักจัดการกีฬาที่มีคุณภาพ มุ่งการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำความรู้สู่ชุมชนเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล

 
พันธกิจ

1. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูคุณภาพ เป็นผู้นำทางวิชาการและการสอน และผลิตบัณฑิตศึกษาให้เป็นบุคลากรทางการกีฬาที่มีคุณภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้นำทางวิชาการ

2.  พันธกิจด้านการวิจัย มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การจัดการกีฬา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวิชาชีพ
สังคมและประเทศชาติ

3.  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย นำความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล

4.  พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านพลศึกษาและกีฬา เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นอนุรักษ์
ความเป็นไทยสู่สากล

 
เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ การวิจัย โดยผ่านกระบวนการทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการจัดการกีฬา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อผลิตบัณฑิต ทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านการจัดการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นสากล และตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และด้านการจัดการกีฬา แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการสร้างเสริมศักยภาพ (Capability Building) ให้แก่ บุคลากรและองค์กร

4. เพื่อสร้างความร่วมมือ (Collaboration) สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และสร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการจัดการกีฬา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อผลิตบุคลากรการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในสหวิทยาการทางพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการจัดการกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา พลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การจัดการกีฬา และสุขภาพให้สูงขึ้น

 
 
ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ 0-5596-2411 ต่อ 310
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  คน