ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
ปร.ด.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : Thaweesub@yahoo.co.th , thaweesubk@nu.ac.th

 

 

 


รศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
ค.ด.สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : pu.fa@hotmail.com

 

 

 

 


ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ปร.ด.สาขาวิชาการศึกษา แขนงการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : yaichula15@hotmail.com

 

 

 

 


ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์
ปร.ด.สาขาวิชาการศึกษา แขนงการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : nong4779@gmail.com

 

 

 

 


ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ

ปร.ด.สาขาวิชาการศึกษา แขนงการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : ae7good@hotmail.com

 

 

 

 


ผศ.ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล
ปร.ด.สาขาวิชาการศึกษา แขนงการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : arphatt@nu.ac.th

 

 

 

 


อ.ทะเนศ วงศ์นาม
ศศ.ม.สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : sabvolleyball@gmail.com

 

 

 

 


ดร.ทัศนา จารุชาต
วท.ด.สาขาวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : tussanaj@nu.ac.th

 

 

 

 


ดร.ภัควัฒน์ เชิดพุทธ
ปร.ด.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : magma_khom@hotmail.com

 

 

 

 

นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล
      กศม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
      กศม.สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าหน้าที่ภาควิชา
e-mail : rattaveeo@nu.ac.th

 

 
 
 
ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ 0-5596-2411 ต่อ 310
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  คน