รายการ มติที่ประชุมโดยย่อ

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖