รายการ มติที่ประชุมโดยย่อ

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๗ (๙/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๘ (๑๐/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๙ (๑๑/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๐ (๑๒/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๑ (๑/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๒ (๒/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๓ (๓/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๔ (๔/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๕ (๕/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๖ (๖/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๗ (๗/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๘ (๘/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๙ (๙/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๐ (๑๐/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๑ (๑๑/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๒ (๑๒/๒๕๕๗)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๓ (๑/๒๕๕๘)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๔ (๒/๒๕๕๘)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๕ (๓/๒๕๕๘)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐๖ (๔/๒๕๕๘)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗๙ (๑/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๑ (๓/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๒ (๔/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๓ (๕/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๔ (๖/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๕ (๗/๒๕๕๖)

  มติย่อ การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘๖ (๘/๒๕๕๖)