มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 152 (4/2553)  วันที่ 23 พฤษภาคม 2553
ณ  ห้องประชุมออร์คิดส์ โรงแรม Rama Gardens


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

              ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ว่ามีเรื่อง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ รวม 3 เรื่องดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
2. ขอความเห็นชอบร่างแบบประเมินตนเองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. ขอทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
  มติ รับทราบ
     
1.2.2 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

              กองแผนงาน ขอรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ดังนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก 1,711,905,800 บาท
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 667,636,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,379,542,300 บาท
(ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
  มติ รับทราบ
     
1.2.3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา

 

              สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนพันบาท เพื่อการศึกษา จากการตรวจสอบงบดุล ณ วันที่
- 30 กันยายน 2549
- 30 กันยายน 2550
- 30 กันยายน 2551
และงบรายได้ – รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา โดยใช้วิธีการสอบทานการลงบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี แสดงผลที่ได้ถูกต้องตามที่ควร
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ได้รับทราบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.4 รายงานข้อมูลโครงการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะประจำปี 2550 – 2552

 

              กองบริหารการวิจัย ขอรายงานข้อมูลโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2550 - 2552 ดังนี้
ปี 2550
การจัดสรรโครงการ จำนวน 452 โครงการ เป็นเงิน 16,567,295 บาท
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 291 โครงการ
ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 140 โครงการ
ยกเลิกโครงการ 21 โครงการ
ปี 2551
การจัดสรรโครงการ จำนวน 441 โครงการ เป็นเงิน 23,210,738 บาท
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 247 โครงการ
ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 180 โครงการ
ยกเลิกโครงการ 14 โครงการ
ปี 2552
การจัดสรรโครงการ จำนวน 689 โครงการ เป็นเงิน 31,774,416 บาท
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 60 โครงการ
ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 621 โครงการ
ยกเลิกโครงการ 8 โครงการ
  มติ รับทราบ
     
1.2.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กระทรวงสาธารณสุข

 

              กองกฎหมาย ได้เสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ และการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.6 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของอธิการบดี

 

              จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งประเด็นของผลการประเมินงานรวม ๘ ประเด็น ซึ่งในประเด็นที่ ๒ ได้แจ้งว่าการทำงานของอธิการบดีมีทีมบริหารที่ไม่มีคุณภาพ และไม่มีความเหมาะสม ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น
คณะผู้บริหารได้มีหนังสือถึงอธิการบดีความว่า ในฐานะที่เป็นทีมบริหารที่ท่านอธิการบดีมอบความไว้วางใจให้มาช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งทีมบริหารทุกคน ที่ได้ลงนามมาครั้งนี้ต่างมีเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาช่วยทำงานเพื่อความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยความเต็มใจและประทับใจในการกำหนดแผนงาน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และปณิธานของท่านที่บ่งบอกถึงความตั้งใจในการทำงาน แต่เนื่องจากว่าผลการประเมินจากคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งได้สรุปว่าการปฏิบัติงานของทีมบริหารในตำแหน่งต่างๆ ไม่เหมาะสม จึงขอกราบเรียนท่านอธิการบดีว่า พวกทีมบริหารทุกคนพร้อมที่จะก้าวถอยหลังและลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอธิการบดีได้เลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นทีมบริหารของท่านแทนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และหากว่ามีกิจการใดที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยงานท่านได้ในด้านการเสนอความคิดเห็นหรือคำแนะนำก็ได้โปรดแจ้งให้ทุกคนเพื่อที่ว่าแนวคิดของ ทุกคนอาจเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในวันข้างหน้าต่อไป โดยที่ไม่ต้องมาดำรงตำแหน่งบริหารแต่อย่างใด ซึ่งทีมบริหารชุดดังกล่าวได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป และอธิการบดีก็ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
“นายพรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า การลาออกของที่ปรึกษาและรองอธิการบดี เป็นผลมาจากการประเมินผลอธิการบดี มิใช่เป็นมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ให้ที่ปรึกษาและรองอธิการบดี ลาออกแต่ประการใด”
  มติ รับทราบ
     
1.2.7 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำส่วนงาน

 

              ด้วย Professor Dr.J.Keith Syers ที่ปรึกษาอธิการบดี (ฝ่ายพัฒนากิจการต่างประเทศ) และ ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเพื่อขอลาออก ปรากฏตามหนังสือที่ ศธ 0527.27.01/- ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อธิการบดีได้พิจารณาเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง
แต่ด้วยอธิการบดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งสองมีความจำเป็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลทั้งสองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ.2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ดังนี้
๑. ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านมาตรฐานการศึกษา
๒. Professor Dr.J.Keith Syers ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านภาษาและกิจการต่างประเทศ
  มติ รับทราบ
     
1.2.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3

 

              คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ตามที่ได้มีการประชุม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – เมษายน 2553 รวม 5 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้
1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา สถานการศึกษาต่อเนื่อง สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีมติให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำบันทึกเสนออธิการบดีกำชับให้งานบัญชีการเงินของหน่วยงานย่อยถือปฏิบัติในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 1-2)
2. พิจารณาเรื่องที่มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานผลการตรวจสอบที่สำนักงานตรวจสอบภายในนำเสนอรวมทั้งเรื่องที่มีการอภิปรายในที่ประชุม และมีมติให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำบันทึกเสนออธิการบดีได้พิจารณาสั่งการดังนี้
- เพิ่มความระมัดระวังกรณีการเขียนใบเสร็จรับเงินผิดพลาด
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน
- กำชับให้กองกฎหมาย และคณะกรรมการสอบสวนกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมโดยยึดหลักของภารกิจและหน้าที่
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่มียอดสูงกว่ายอดรายรับจริงเห็นควรตั้งประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงโดยวิเคราะห์ข้อมูล จากรายรับจริงที่ผ่านมา 5 ปี
- เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จัดระบบการกำกับติดตามหนี้ค้างชำระ ค่าไฟฟ้าของผู้ประกอบการ และจัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 3-8)
3. พิจารณาเรื่องที่มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกองบริหารการวิจัยในประเด็นที่เป็นข้อสงสัย 3 เรื่องคือ
- การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ลงวันที่
- โครงการวิจัยที่ยุติไปแล้วแต่ยังไม่การเบิกจ่ายเงิน
- กรณีเช็คที่ออกไปแล้วแต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีความเห็นต่อการใช้เช็คของธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไม่ได้มีการพิมพ์เลขที่บัญชีในตัวเช็คไว้ชัดเจนตามหลักสากลปฏิบัติ แต่ใช้วิธีตีเลขที่บัญชีลงในตัวเช็คด้วยมือจึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการประทับหมายเลขบัญชีผิดและจะทำให้เช็คไม่สามารถเบิกเงินได้จึงมีมติเห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อไป
4. ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อเสนอแนะต่อ อาจารย์จินดา อมราสิงห์ (คณะทำงาน) ปรับแนวทางการประเมินความเสี่ยง โดยขอให้มีการกำหนดขั้นตอน และสรุปเป็นภาพรวมก่อนแล้วเสนอเป็นทางเลือกให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตัดสินใจ
5. พิจารณาการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารการเงินของเงินกองทุนต่างๆ และมีมติให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการเงิน 10 กองทุนคือ กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนพันบาทเพื่อ การศึกษา กองทุน 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทุนพัฒนาวิชาการและงานวิจัย กองทุนไพจิตร ปวะบุตร กองทุนสถานีวิทยุ กองทุนพระราชทานการศึกษานิสิต และกองทุนพิพิธภัณฑ์ผ้า
6. พิจารณาผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และเสนอแนะให้มีการปรับงานภายในแต่ละงานให้มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน และควรมีบทบาทเชิงรุกในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
  มติ รับทราบ