มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 164 (7/2554)  วันที่ 18 กันยายน 2554
ณ  ประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 1    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

              ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. จากการที่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรม ขายสินค้าเครือสหพัฒน์ เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ขอมอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานจัดงาน “ชนินทร์ & Brothers 2 Love to All Concert ความรัก ความหวัง กำลังใจ เพื่ออนามัยชุมชน” ขอมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการผลิตนักสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2554 – 2556
3. สภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2553
4. สภามหาวิทยาลัย มอบแจกันดอกไม้ให้กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 19 กันยายน 2554