มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 164 (7/2554)  วันที่ 18 กันยายน 2554
ณ  ประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

              ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 เรื่อง
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. การพิจารณาเลือกประเภทสถาบันต่างจากมหาวิทยาลัยของหน่วยงานระดับคณะวิชา
3. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2554 แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก
4. การพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2554
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
7. การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
8. การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
9. การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
10. การขอปรับโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
11. การขออนุมัติจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนและการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายตำรา หนังสือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน พ.ศ. ...
13. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ...
14. การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
15. การขอความเห็นชอบปฏิญญา จำนวน 5 หน่วยงาน
15.1 ขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะสังคมศาสตร์
15.2 ขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะเภสัชศาสตร์
15.3 ขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะสหเวชศาสตร์
15.4 ขอความเห็นชอบปฏิญญากองบริหารงานวิจัย
15.5 ขอความเห็นชอบปฏิญญาสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มติ รับทราบ
     
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

 

              กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ปรากฎว่าทั้งงบลงทุนและงบภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย
  มติ รับทราบ
     
1.2.3 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย

 

              สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวรขอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จากการตรวจสอบงบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมในภาพรวม (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้) ณ วันที่
- 30 กันยายน 2550
- 30 กันยายน 2551
- 30 กันยายน 2552
- 30 กันยายน 2553
ใช้วิธีการตรวจสอบถือปฏิบัติโดยทั่วไป ตลอดจนหลักการและวิธีการที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะสนับสนุนการตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องเชื่อถือได้ทั้งของงบดุลและงบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสะสมในภาพรวมสำหรับงวดสิ้นสุดปีงบประมาณ
  มติ รับทราบ
     
1.2.4 รับทราบการขอรับเงินสนับสนุนการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

              ตามที่ นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านบริหารและจัดการความเสี่ยง ได้หารือกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง โครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อขออนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวงเงินประมาณ 15 - 20 ล้านบาท นั้น
บัดนี้ นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ได้จัดทำแนวคิดในการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งโครงการและระยะที่ 1 เพื่อขอเงินกองทุนฯ วงเงินประมาณ 15-20 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.5 รับทราบรายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2554

 

              สำนักหอสมุด ได้ทำการรวบรวมผลการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ.2554 จากฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI Web of Knowledge เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ได้รับทราบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.6 รับทราบรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2554

 

              สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นการทดลองดำเนินการเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเริ่มดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2555 จะยึดหลักมหาวิทยาลัยประเภท ง เป็นตัวนำตามด้วยยุทธศาสตร์
4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 58 มาตรการ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2554 ได้รายงานนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.7 รับทราบแบบประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย

 

              สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานในข้อที่ 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
2. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบการประเมินตนเอง ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดำเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน เกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น
1. สภาสถาบันทำพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กำกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของตันสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอแจ้งแบบประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมรับทราบ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรดำเนินการประเมินต่อไป
  มติ รับทราบ
     
1.2.8 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระนามรางวัลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 และงาน ประชุมวิชาการระดับชาติวิทย์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
บัดนี้ ทางมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ดำเนินการขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระนามรางวัล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นชื่อรางวัลถึงราชเลขาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอรายงานความก้าวหน้า และจะนำเรียนความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวเป็นระยะๆ ต่อไป
  มติ รับทราบ
     
1.2.9 การเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานะของพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีการรับบุคคลเพื่อเป็นผู้สอนในโรงเรียนมัธยมสาธิต มาทำหน้าที่สอน มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังนั้น ในระบบของพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมาจึงมีพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่สอนในระดับอุดมศึกษา
3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่สอนในโรงเรียนมัธยมสาธิต ภาระหน้าที่คล้ายกับ ครูในโรงเรียนสังกัดขั้นพื้นฐาน
ซึ่งในกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ไม่ชัดเจน เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในความหมายคือผู้สอนที่ต้องสามารถสอนในระดับอุดมศึกษาได้ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะปรับสถานะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ในตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ซึ่งปัญหาที่ควรต้องพิจารณาคือ กรอบงานของนักวิชาการศึกษานั้น กับภาระงานของอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนมัธยมสาธิตนั้น สอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งผูกพันกับความก้าวหน้าของบุคคล
กองกฎหมาย จึงได้เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานะของพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียน มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 และ 65/2 ประกอบกับ หนังสือเวียนของทบวงมหาวิทยาลัยที่อ้างถึง ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ. ในปัจจุบัน ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของพนักงานมหาวิทยาลัย แต่เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ที่จะวางระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. สายวิชาการ แบ่งเป็น 1 สอนในระดับอุดมศึกษา และสอนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
2. สายบริการ ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มของวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยกำหนดชื่อ ตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในลักษณะเทียบเคียงกับครูของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยอนุโลม เช่น
  มติ รับทราบ