มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 164 (7/2554)  วันที่ 18 กันยายน 2554
ณ  ประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง สืบเนื่อง

4.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

              สภามหาวิทยาลัยมีคำสั่ง ที่ 15/2554 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้เห็นชอบให้นำหลักการมีส่วนร่วม (Participation) มาใช้ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการให้หน่วยงานระดับคณะประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง และกลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน 2 รายชื่อ และรายงานผลการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเหตุผลประกอบการกลั่นกรองและแนบประวัติ ผลงานโดยย่อของผู้ผ่านการกลั่นกรอง โดยไม่ต้องดำเนินการทาบทาบ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ คณะอนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อของแต่ละคณะ ได้ดำเนินการขานรายชื่อและสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองรายชื่อเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเบื้องต้น โดยกลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน 2 รายชื่อ จากนั้น จึงเสนอรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา บัดนี้ การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
  มติ 1. อนุมัติให้ นายปรีชา เรืองจันทร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. มอบกองกฎหมาย และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
     
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 162 (5/2554) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) จำนวน 5 คน ไปแล้วนั้น บัดนี้ เนื่องจากกรรมการ จำนวน 3 คน ตอบปฏิเสธการเป็นกรรมการดังกล่าว ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเสนอโครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประกอบด้วย
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์) ประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 คน กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
  มติ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ประกอบด้วย
1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานกรรมการ (พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์)
2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นกรรมการ
3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นกรรมการ
4) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นกรรมการ
5) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ (นางนิพัทธ์ น้อยเขมา)
2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับไปดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังกล่าวต่อไป